Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt

Toelichting

Verplichtingen

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 49,5 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere subsidies dan geraamd. Voor de subsidie duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen is er € 19,9 miljoen en voor de subsidie Nederland leert door is er € 27,0 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd. Op de subsidiecompensatie loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland is € 5,4 miljoen minder subsidie verstrekt dan geraamd.

Uitgaven

De gerealiseerde uitgaven zijn € 14,8 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Dit wordt vrijwel volledig veroorzaakt door lagere subsidieuitgaven dan geraamd. Voor de subsidie Nederland leert door is er € 10,4 miljoen minder verstrekt dan geraamd. Voor de subsidiecompensatie loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland is € 5,4 miljoen minder subsidie verstrekt dan geraamd.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten zijn € 4,1 miljoen hoger dan bij Najaarsnota was geraamd.

Bij de boeten is € 3,7 miljoen meer ontvangen dan bij Najaarsnota was geraamd. Bij de Najaarsnota is uitgegaan van een effect van de gevolgen van de coronacrisis op de boeteontvangsten. Dit effect heeft zich niet voorgedaan.

Bij de algemene ontvangsten is € 0,4 miljoen meer ontvangen dan bij Najaarsnota was geraamd. Dit betreft hogere ontvangsten dan geraamd voor de eigen bijdragen voor dienstauto's.

Licence