Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

3.878

0

3.878

‒ 190

3.688

‒ 172

‒ 156

‒ 142

‒ 127

Uitgaven:

3.878

0

3.878

‒ 190

3.688

‒ 172

‒ 156

‒ 142

‒ 127

waarvan juridisch verplicht

22,60%

   

22,60%

    
          

Inkomensoverdrachten

878

0

878

‒ 190

688

‒ 172

‒ 156

‒ 142

‒ 127

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

878

0

878

‒ 190

688

‒ 172

‒ 156

‒ 142

‒ 127

          

Bijdrage aan zbo's en rwt's

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

Scholingsexperiment WGA

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutatie 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,2 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand wordt de mutatie toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: ongevallenverzekering Caribisch Nederland (CN)

De begrotingsraming voor de ongevallenverzekering CN is aan de hand van nieuwe realisatiegegevens neerwaarts bijgesteld voor 2020 (-/- € 0,2 miljoen).

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

10.544.240

0

10.544.240

21.370

10.565.610

126.934

142.219

133.759

176.212

Uitgaven:

10.544.240

0

10.544.240

21.370

10.565.610

126.934

142.219

133.759

176.212

waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

    
          

Inkomensoverdrachten

10.185.690

0

10.185.690

5.769

10.191.459

58.727

65.589

73.582

138.840

WAO

3.591.009

0

3.591.009

‒ 565

3.590.444

6.548

9.537

9.238

9.505

IVA

3.161.439

0

3.161.439

19.877

3.181.316

‒ 5.530

‒ 56.320

‒ 101.827

‒ 109.188

WGA

2.978.683

0

2.978.683

13.739

2.992.422

84.888

139.479

193.235

265.513

WAZ

101.348

0

101.348

‒ 796

100.552

‒ 693

‒ 622

‒ 579

‒ 505

WGA eigenrisicodrager

353.211

0

353.211

‒ 26.486

326.725

‒ 26.486

‒ 26.485

‒ 26.485

‒ 26.485

          

Bijdrage aan zbo's en rwt's

109.617

0

109.617

‒ 4.620

104.997

0

0

0

0

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

109.617

0

109.617

‒ 4.620

104.997

0

0

0

0

          

Nominaal

248.933

0

248.933

20.221

269.154

68.207

76.630

60.177

37.372

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 21,4 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: WAO

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming licht neerwaarts bijgesteld (-/- € 0,6 miljoen). De uitstroom is neerwaarts bijgesteld. Hierdoor daalt het aantal personen in de WAO minder hard dan verwacht. Dit levert een kleine tegenvaller op. Verder is de hoogte van de gemiddelde uitkering naar beneden bijgesteld, hetgeen een kleine meevaller oplevert. Meerjarig zien we een kleine tegenvaller doordat het effect van het hogere aantal uitkeringen sterker wordt dan dat van de lagere uitkering.

Inkomensoverdrachten: IVA

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming opwaarts bijgesteld (€ 19,9 miljoen). Zowel het aantal uitkeringen als de hoogte van de gemiddelde uitkering zijn hoger dan eerder verwacht. De tegenvaller slaat in latere jaren om in een meevaller doordat er minder mensen doorstromen vanuit de WGA naar de IVA dan eerder gedacht.

Inkomensoverdrachten: WGA

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2020 naar boven bijgesteld (€ 13,7 miljoen). De instroom in de WGA is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast ligt de doorstroom naar de IVA lager. Beide ontwikkelingen zorgen voor een hoger aantal uitkeringen. De gemiddelde uitkeringshoogte is neerwaarts bijgesteld. Ook meerjarig komt de instroom in de WGA hoger uit dan eerder verwacht. Dit komt door verwerking van een nieuwe prognose van het arbeidsaanbod van het CPB. Hierin is de beroepsbevolking groter dan eerder aangenomen. Het gevolg is dat in latere jaren de tegenvaller oploopt.

Inkomensoverdrachten: WAZ

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2020 licht naar beneden bijgesteld -/- € 0,8 miljoen. De WAZ neemt in omvang steeds verder af, omdat de toegang tot de regeling per 2004 is afgesloten. Ten opzichte van de juninota van het UWV is het aantal uitkeringen licht naar beneden bijgesteld voor 2020. De hoogte van de gemiddelde uitkering is in zeer geringe mate opwaarts bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: WGA ER

  • 1. Op basis van de januarinota van het UWV is de raming voor 2020 naar beneden bijgesteld (-/- € 26,5) miljoen. Het aandeel eigen risicodragers voor de WGA is afgenomen t.o.v. de eerdere raming. Verder is t.o.v. de juninota van het UWV de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering neerwaarts bijgesteld.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

  • 1. Op basis van verwachtingen van het UWV is het budget voor 2020 naar beneden bijgesteld (-/- 4,2 miljoen).

  • 2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd naar begrotingsgefinancierd (-/- € 0,4 miljoen).

Nominaal

  • 1. Dit betreft nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 20,2 miljoen.

Licence