Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

 

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

3.386.123

0

3.386.123

‒ 26.841

3.359.282

2.468

3.380

2.977

5.264

Uitgaven:

3.386.123

0

3.386.123

‒ 26.841

3.359.282

2.468

3.380

2.977

5.264

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

    
          

Inkomensoverdrachten

3.287.390

0

3.287.390

‒ 23.041

3.264.349

2.468

3.380

2.977

5.264

Wajong

3.287.390

0

3.287.390

‒ 23.041

3.264.349

2.468

3.380

2.977

5.264

          

Bijdrage aan zbo's en rwt's

98.733

0

98.733

‒ 3.800

94.933

0

0

0

0

Re-integratie Wajong

98.733

0

98.733

‒ 3.800

94.933

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

22.272

22.272

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 26,8 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 22,3 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong

  • 1. Op basis van realisatiegegevens van het UWV zijn de verwachte uitkeringslasten Wajong meerjarig licht neerwaarts bijgesteld. (-/- € 8,6 miljoen in 2020).

  • 2. Bij uitwerking van het wetsvoorstel Vereenvoudiging Wajong is gebleken dat het schrappen van de uitsluitingsgrond studerende in de Wajong2015 pas per 1 januari 2021 in kan gaan. De uitkeringslasten 2020 worden daarom neerwaarts bijgesteld met het budget dat stond gereserveerd voor een invoering vanaf 1 januari 2020 (-/- € 14,4 miljoen).

  • 3. Bij de Tweede Kamerbehandeling van het wetsvoorstel Vereenvoudiging Wajong zijn de amendementen Stoffer/Baudet en Renkema aangenomen. Deze leiden vanaf 2021 tot hogere uitkeringslasten (+/+ € 7,6 miljoen in 2021).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong

  • 1. Op basis van verwachtingen van het UWV is het re-integratiebudget voor 2020 naar beneden bijgesteld (-/- € 3,8 miljoen).

Ontvangsten

  • 1. Op basis van het jaarverslag 2019 van het UWV wordt een terugbetaling in 2020 verwacht van teveel ontvangen middelen in 2019. Het voorschot dat in 2019 aan het UWV is overgemaakt met betrekking tot de Wajong is naar verwachting circa € 22 miljoen hoger dan de uitgaven van het UWV in dat jaar.

Licence