Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.878

3.688

8

0

3.696

Uitgaven

3.878

3.688

8

0

3.696

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

     

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

878

688

8

0

696

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Scholingsexperiment WGA

3.000

3.000

0

0

3.000

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,1 miljoen. Hiervan is € 0,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de 2e suppletiore begroting.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

10.544.240

10.565.610

‒ 7.407

‒ 79.203

10.479.000

Uitgaven

10.544.240

10.565.610

‒ 7.407

‒ 79.203

10.479.000

      

Inkomensoverdrachten

     

WAO

3.591.009

3.590.444

91.581

‒ 13.025

3.669.000

IVA

3.161.439

3.181.316

70.884

‒ 53.200

3.199.000

WGA

2.978.683

2.992.422

88.702

2.876

3.084.000

WAZ

101.348

100.552

1.184

264

102.000

WGA eigenrisicodragers

353.211

326.725

9.396

‒ 3.121

333.000

WAO nominaal

84.499

91.254

‒ 91.254

0

0

IVA nominaal

74.463

80.949

‒ 80.949

0

0

WGA nominaal

76.109

85.040

‒ 85.040

0

0

WAZ nominaal

2.379

2.547

‒ 2.547

0

0

WGA eigenrisicodragers nominaal

9.092

9.364

‒ 9.364

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

109.617

104.997

0

‒ 12.997

92.000

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal

2.391

0

0

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 86,6 miljoen. Hiervan is -/- € 7,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 79,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: WAO

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV komt de gemiddelde uitkering lager uit dan eerder verwacht. Daarentegen komt het aantal uitkeringen licht hoger uit door een iets hogere instroom (herlevingen van oude rechten) en een iets lagere uitstroom. Per saldo resteert een meevaller (-/- € 13,0 miljoen).

Inkomensoverdrachten: IVA

  • 1. De gemiddelde uitkering komt op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV lager uit dan eerder verwacht. Ook het aantal uitkeringen komt lager uit dan eerder verwacht, voornamelijk door een lagere instroom (-/- € 53,2 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WGA

  • 1. De gemiddelde uitkering in de WGA komt iets hoger uit dan eerder verwacht. Ook de uitgaven aan de tegemoetkoming arbeidsongeschikten komen hoger uit dan eerder verwacht. (€ 2,8 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WAZ

  • 1. Op basis van de realisatiecijfers van het UWV is het aantal uitkeringen licht opwaarts bijgesteld en komt de gemiddelde uitkering licht lager uit (€ 0,3 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WGA eigenrisicodragers

  • 1. De neerwaartse bijstelling komt voor het grootste gedeelte door een lager aantal uitkeringen dan eerder werd verwacht (-/- € 3,1 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: re-integratie WIA/WAO/WAZ

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2020 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget voor 2020 is daarom verlaagd (-/- € 13,0 miljoen).

Licence