Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Curatieve zorg

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

3.087.725

‒ 7.150

3.080.575

955.951

4.036.526

24.519

45.581

40.241

37.735

          

Uitgaven

3.124.356

‒ 7.150

3.117.206

1.036.189

4.153.395

44.902

58.262

48.149

39.785

Waarvan juridisch verplicht

99,4%

   

99,4%

    
          

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

193.330

‒ 150

193.180

1.006.839

1.200.019

21.282

35.938

27.540

18.069

          

Subsidies

141.236

0

141.236

1.001.420

1.142.656

17.151

33.063

24.878

14.154

Medisch specialistische zorg

80.533

0

80.533

‒ 10.093

70.440

‒ 6.613

‒ 6.143

‒ 4.220

‒ 3.724

Curatieve ggz

18.909

0

18.909

1.150

20.059

2.444

3.097

3.051

3.022

Eerste lijnszorg

9.893

0

9.893

260

10.153

288

315

336

376

Lichaamsmateriaal

20.608

0

20.608

‒ 2.037

18.571

‒ 591

‒ 554

‒ 598

‒ 593

Medische producten

11.293

0

11.293

1.012.140

1.023.433

21.623

36.348

26.309

15.073

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Opdrachten

17.692

‒ 150

17.542

‒ 24

17.518

1.975

1.477

1.802

1.887

Medisch specialistische zorg

1.157

0

1.157

‒ 184

973

11

11

11

5

Curatieve ggz

4.887

0

4.887

330

5.217

325

64

58

58

Eerste lijnszorg

153

0

153

3

156

1

1

2

2

Lichaamsmateriaal

8.335

0

8.335

‒ 743

7.592

56

36

36

36

Medische producten

3.160

‒ 150

3.010

570

3.580

1.582

1.365

1.695

1.786

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Bijdragen aan agentschappen

32.208

0

32.208

6.115

38.323

5.423

5.429

5.445

6.097

aCBG

1.694

0

1.694

137

1.831

123

61

61

712

aCBG

2.200

0

2.200

0

2.200

0

0

0

0

CIBG

28.314

0

28.314

5.978

34.292

5.300

5.368

5.384

5.385

          

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.126

0

2.126

‒ 606

1.520

‒ 3.270

‒ 4.034

‒ 4.588

‒ 4.072

Overige

2.126

0

2.126

‒ 606

1.520

‒ 3.270

‒ 4.034

‒ 4.588

‒ 4.072

          

Bijdragen aan medeoverheden

68

0

68

‒ 66

2

3

3

3

3

Overige

68

0

68

‒ 66

2

3

3

3

3

          

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

2.931.026

‒ 7.000

2.924.026

29.350

2.953.376

23.620

22.324

20.609

21.716

          

Subsidies

125.719

‒ 7.000

118.719

27.566

146.285

27.012

25.645

24.004

25.081

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.303

0

1.303

34

1.337

34

34

34

34

Medisch-specialistische zorg

65.531

‒ 7.000

58.531

104

58.635

‒ 535

‒ 743

‒ 1.469

‒ 1.538

Curatieve ggz

8.981

0

8.981

233

9.214

292

318

76

239

Eerste lijnszorg

8.702

0

8.702

229

8.931

260

226

77

53

Overige

41.202

0

41.202

26.966

68.168

26.961

25.810

25.286

26.293

          

Bekostiging

2.762.515

0

2.762.515

‒ 1.331

2.761.184

‒ 1.148

‒ 1.088

‒ 1.175

‒ 1.160

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.722.900

0

2.722.900

0

2.722.900

0

0

0

0

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

39.615

0

39.615

‒ 1.331

38.284

‒ 1.148

‒ 1.088

‒ 1.175

‒ 1.160

          

Inkomensoverdrachten

18.523

0

18.523

0

18.523

0

0

0

0

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

18.397

0

18.397

0

18.397

0

0

0

0

Overige

126

0

126

0

126

0

0

0

0

          

Opdrachten

5.618

0

5.618

7.647

13.265

845

843

855

868

Risicoverevening

1.986

0

1.986

33

2.019

33

33

33

33

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

1.201

0

1.201

20

1.221

15

15

15

15

Medisch-specialistische zorg

118

0

118

5.502

5.620

2

7

20

32

Curatieve ggz

417

0

417

7

424

7

0

0

1

Eerste lijnszorg

100

0

100

2

102

2

2

2

2

Overige

1.796

0

1.796

2.083

3.879

786

786

785

785

          

Bijdragen aan agentschappen

13.846

0

13.846

‒ 4.033

9.813

‒ 3.205

‒ 3.203

‒ 3.202

‒ 3.202

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

13.846

0

13.846

‒ 4.033

9.813

‒ 3.205

‒ 3.203

‒ 3.202

‒ 3.202

          

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

4.803

0

4.803

‒ 499

4.304

116

127

127

127

SVB: Onverzekerden

3.778

0

3.778

99

3.877

99

100

100

100

Overige

1.025

0

1.025

‒ 598

427

17

27

27

27

          

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2

0

2

0

2

0

0

0

2

VenJ: Bijdrage C2000

2

0

2

0

2

0

0

0

2

          

Ontvangsten

5.053

0

5.053

291.300

296.353

5.000

7.500

7.500

7.500

Overige

5.053

0

5.053

291.300

296.353

5.000

7.500

7.500

7.500

Toelichting
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Medisch-specialistische zorg

Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting en anticiperend op onderuitputting wordt een meerjarige korting verwerkt op dit artikel van

€ 9,3 miljoen.

Medische producten

Deze post is het saldo van beleidsmatige mutaties voor onder meer de uitvoering van het landelijke Programma Medicatieoverdracht. In het landelijke Programma Medicatieoverdracht ondersteunt VWS partijen in het implementeren van de richtlijn medicatieoverdracht en de drie bijbehorende informatiestandaarden. Daarnaast worden middelen gereserveerd voor het ontwikkelen van medische isotopen.

Medische producten: COVID-19In totaal wordt er naar huidige inschattingen voor € 970 miljoen aan medische producten ingekocht vanwege COVID-19. Daar tegenover staan ontvangsten doordat de medische hulpmiddelen worden doorverkocht, deze ontvangsten zijn geraamd op het ontvangstenbudget.. De medische hulpmiddelen (€ ca. 700 miljoen) waaronder mondkapjes en beschermingsbrillen worden op dit moment door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen ingekocht en tegen de reguliere prijzen aan zorginstellingen geleverd. Als gevolg zijn de geraamde ontvangsten van de verkoop circa € 410 miljoen lager dan de geraamde uitgaven aan de inkoop. Naast medische hulpmiddelen wordt beademingsapparatuur en monitoringsapparatuur aangeschaft naar verwachting voor circa € 250 miljoen.

Bijdragen aan agentschappen

CIBGDit betreft onder meer hogere uitgaven aan het agentschap CIBG als gevolg van kostenstijgingen door hogere uitgaven aan shared service centra voor toegenomen eisen op het gebied van automatisering en veiligheid (€ 5,4 miljoen).

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

Subsidies

Overige

De zorgaanbieders doen steeds meer een beroep op de subsidieregeling onverzekerde personen waarmee financiële belemmeringen worden weggenomen om medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde (verwarde) personen te verlenen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een wijziging van de aanspraak van de regeling, zo geldt de eis van de verzekeringsplicht niet meer en wordt nu alle zorg vergoed, niet alleen de eerste 36 uur aan spoedzorg. Naar verwachting zullen de kosten voor 2020 en volgende jaren daardoor € 31 miljoen hoger uit vallen. In de komende jaren wordt verwacht dat gemeenten meer werk zullen maken van hun taak om onverzekerde verzekeringsplichtigen alsnog te verzekeren, zodat de kosten in die jaren iets af zullen nemen (€ 1,4 miljoen vanaf 2023). Tevens wordt onderzocht hoe een verdere stijging in de toekomst voorkomen kan worden.

Opdrachten

Patiëntenspreiding en mobiel vervoer: COVID-19

Er is een opdracht verstrekt aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) om een Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in te richten om de spreiding van patiënten over Nederland in goede banen te leiden. Tevens worden er middelen beschikbaar gesteld om patiënten te kunnen vervoeren.

Bijdragen aan agentschappen

Bij het CJIB is sprake van lagere uitvoeringskosten in het kader van de aanpak van onverzekerden en wanbetalers. De ruimte is mede het gevolg van lagere aantallen wanbetalers en onverzekerden dan waarmee eerder in de raming rekening was gehouden. Daarnaast was voor het CAK meerjarig een bedrag geraamd voor het omleiden van de zorgtoeslag. Gezamenlijk is geconcludeerd dat de baten niet opwegen tegen de kosten. Deze middelen vallen meerjarig vrij.

Ontvangsten

Doorverkoop van medische beschermingsmiddelenTegenover de uitgaven die hierboven zijn benoemd voor de inkoop van medische beschermingsmiddelen staan ook ontvangsten. Deze betreffen de verkoop van beschermingsmiddelen aan zorgaanbieders. De opbrengst hiervan wordt geraamd op circa € 290 miljoen.

Licence