Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Tabel 14 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

338.243

0

338.243

56.304

394.547

30.810

29.779

30.257

30.711

          

Uitgaven

340.989

0

340.989

57.382

398.371

30.856

29.779

30.257

30.711

Personele uitgaven

261.246

0

261.246

29.208

290.454

21.125

20.530

20.203

19.316

waarvan eigen personeel

248.371

0

248.371

21.173

269.544

19.272

19.080

18.753

17.866

waarvan inhuur externen

9.474

0

9.474

8.035

17.509

1.853

1.450

1.450

1.450

waarvan overige personele uitgaven

3.401

0

3.401

0

3.401

0

0

0

0

Materiële uitgaven

79.743

0

79.743

28.174

107.917

9.731

9.249

10.054

11.395

waarvan ICT

7.148

0

7.148

8.606

15.754

4.680

4.519

4.785

5.463

waarvan bijdrage aan SSO's

50.021

0

50.021

7.051

57.072

1.839

1.781

2.320

2.983

waarvan overige materiële uitgaven

22.574

0

22.574

12.517

35.091

3.212

2.949

2.949

2.949

          

Ontvangsten

8.603

0

8.603

17.592

26.195

0

0

0

0

Overige

8.603

0

8.603

17.592

26.195

0

0

0

0

Tabel 15 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

340.989

0

340.989

57.382

398.371

30.856

29.779

30.257

30.711

          

Personele uitgaven kerndepartement

160.703

0

160.703

26.255

186.958

15.168

15.617

15.290

14.403

waarvan eigen personeel

149.970

0

149.970

18.332

168.302

13.348

14.167

13.840

12.953

waarvan externe inhuur

8.121

0

8.121

7.923

16.044

1.820

1.450

1.450

1.450

waarvan overige personele uitgaven

2.612

0

2.612

0

2.612

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven kerndepartement

57.782

0

57.782

22.817

80.599

6.251

6.049

6.854

8.182

waarvan ICT

2.524

0

2.524

3.702

6.226

1.479

1.319

1.585

2.250

waarvan bijdrage SSO's

45.701

0

45.701

7.046

52.747

1.810

1.781

2.320

2.983

waarvan overige materiële uitgaven

9.557

0

9.557

12.069

21.626

2.962

2.949

2.949

2.949

          

Personele uitgaven inspecties

80.479

0

80.479

493

80.972

4.235

4.235

4.235

4.235

waarvan eigen personeel

78.670

0

78.670

493

79.163

4.235

4.235

4.235

4.235

waarvan externe inhuur

1.020

0

1.020

0

1.020

0

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

789

0

789

0

789

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven inspecties

16.865

0

16.865

3.200

20.065

3.200

3.200

3.200

3.201

waarvan ICT

3.850

0

3.850

3.200

7.050

3.200

3.200

3.200

3.201

waarvan bijdrage SSO's

3.950

0

3.950

0

3.950

0

0

0

0

waarvan overige materiële uitgaven

9.065

0

9.065

0

9.065

0

0

0

0

          

Personele uitgaven SCP en raden

20.064

0

20.064

2.460

22.524

1.722

678

678

678

waarvan eigen personeel

19.731

0

19.731

2.348

22.079

1.689

678

678

678

waarvan externe inhuur

333

0

333

112

445

33

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven SCP en raden

5.096

0

5.096

2.157

7.253

280

0

0

12

waarvan ICT

774

0

774

1.704

2.478

1

0

0

12

waarvan bijdrage SSO's

370

0

370

5

375

29

0

0

0

waarvan overige materiële uitgaven

3.952

0

3.952

448

4.400

250

0

0

0

Toelichting
Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartementMet de eerste suppletoire begroting vindt er een mutatie plaats op de personele uitgaven van het kerndepartement van per saldo € 26,3 miljoen.

De toename in de uitgaven aan eigen personeel (€ 18,3 miljoen) betreffen een groot aantal mutaties. Het betreft kosten voor IV-governance, juridische en communicatie taken. Voor de uitvoering van de banenafspraak is € 5,2 miljoen aan het budget toegevoegd en voor het programma Privacy € 1,1 miljoen. Circa € 4,1 miljoen betreft de uitvoering van diverse subsidieregelingen. Door de start per 1 januari 2020 van de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland (ZJCN) heeft een budgetverschuiving van per saldo -/- € 2,2 miljoen plaatsgevonden (zie ook bij materiële uitgaven kerndepartement). Vanwege budgettair neutrale verschuivingen vindt er een aanpassing van € 1,1 miljoen plaats.

De toename op de inhuur externen (€ 7,9 miljoen) hangt grotendeels samen met de budgetoverheveling voor 2020 vanuit het ministerie van OCW (€ 4,0 miljoen) ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen door DUS-I. Daarnaast is er € 1,0 miljoen toegevoegd voor de inhuur voor het project Vernieuwing Marjolein (digitaal archiveringssysteem).

Materiële uitgaven kerndepartementMet de eerste suppletoire begroting vindt er een mutatie op de materiële uitgaven van het kerndepartement plaats van per saldo € 22,8 miljoen.

De hogere uitgaven aan ICT (€ 3,7 miljoen) houden met name verband met de oplopende (beheer- en onderhouds)kosten van twee bestaande ICT-systemen en de ontwikkelkosten van een nieuw ICT-systeem bij een directie (€ 2,1 miljoen). Daarnaast wordt voor de uitgaven ten gevolge van de Wet open overheid € 0,9 miljoen aan het budget toegevoegd. Door de start per 1 januari 2020 van de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland (ZJCN) heeft een budgetoverheveling van € 0,7 miljoen plaatsgevonden.

De hogere uitgaven aan SSO's (€ 7,0 miljoen) zijn enerzijds het gevolg van doorbelasting van deze kosten aan een aantal buitendiensten. Tegenover deze uitgaven staan navenant hogere ontvangsten vanuit deze diensten (€ 7,9 miljoen). Daarnaast wordt rekening gehouden met een tariefstijging van de SSO's (€ 1,9 miljoen) en een volumegroei (€ 0,7 miljoen). Voor de uitvoering van de banenafspraak wordt het budget met € 1,4 miljoen bijgesteld. Vanuit dit artikelonderdeel wordt voor het project EMA € 5,4 miljoen naar artikel 9 overgeheveld. Tenslotte vindt een neerwaartse bijstelling plaats van het budget voor het EMA-project (€ 2,1 miljoen).

Het budget voor overige materiële uitgaven van het kerndepartement wordt met € 12,1 miljoen bijgesteld. Het betreft met name het budget ten behoeve van de projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD-ALT) (€ 8,7 miljoen). Deels betreft deze mutatie een overheveling vanuit artikel 1 ( € 3,7 miljoen), anderzijds staan tegenover deze hogere uitgaven ook hogere ontvangsten ( € 3,5 miljoen). Voor de ZJCN heeft een budgetoverheveling van per saldo € 1,5 miljoen plaatsgevonden. Vanwege doorbelasting van facilitaire kosten aan de EMA vindt er een bijstelling plaats met € 1,0 miljoen. Hier tegenover zijn ook hogere ontvangsten. Tenslotte wordt voor de RTE hogere locatiekosten voorzien (€ 1,1 miljoen). Dit betreft deels een bijstelling van het budget voor eerdere prijsstijgingen, daarnaast houden de kosten ook verband met de verhuizing naar nieuwe locaties.

Toelichting apparaatsuitgaven inspecties

Materiële uitgaven inspectiesBij de IGJ is sprake van stijgende ICT-kosten. Zodoende wordt € 3,2 miljoen aan het budget toegevoegd.

OntvangstenMet de eerste suppletoire begroting vindt er een mutatie van in totaal

€ 17,6 miljoen plaats op de ontvangsten van het centrale apparaatsartikel. Het betreft voor € 8,0 miljoen aan ontvangsten van buitendiensten in verband met kosten SSO's. Van de EMA wordt € 6,1 miljoen ontvangen voor huur- en facilitaire kosten en de ontvangsten van PD-Alt worden met € 3,5 miljoen verhoogd in verband met opbrengsten derden. Tegenover deze hogere ontvangsten staan ook hogere uitgaven. Zie daarvoor de betreffende artikelonderdelen.

Licence