Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en ketens

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2022

2023

2024

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

604 880

0

604 880

370 557

975 437

‒ 86 032

‒ 6 029

‒ 58 063

‒ 28 113

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

753 477

0

753 477

‒ 20 198

733 279

0

0

0

0

 

waarvan juridisch verplicht

92%

   

98%

    
           

2.1

Voedselzekerheid

339 295

0

339 295

‒ 15 100

324 195

0

0

0

0

           
 

Subsidies

         
 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

24 445

 

24 445

‒ 2 445

22 000

‒ 4 845

770

‒ 5 700

‒ 4 850

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

36 605

 

36 605

‒ 3 000

33 605

    
 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

31 000

 

31 000

‒ 25 000

6 000

‒ 25 000

‒ 25 000

‒ 25 000

‒ 25 000

 

Uitbannen huidige honger en voeding

22 085

 

22 085

‒ 12 095

9 990

    
           
 

Opdrachten

         
 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

10 000

 

10 000

25 000

35 000

25 000

25 000

25 000

25 000

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

15 000

 

15 000

‒ 3 000

12 000

‒ 3 550

   
           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

4 000

 

4 000

0

4 000

    
           
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
 

Voedselzekerheid

165 160

 

165 160

7 440

172 600

11 200

‒ 2 220

5 700

4 850

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

15 000

 

15 000

‒ 2 000

13 000

‒ 2 805

1 450

  
 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

12 000

 

12 000

0

12 000

    
 

Uitbannen huidige honger en voeding

4 000

 

4 000

0

4 000

    
           

2.2

Water

193 714

0

193 714

1 389

195 103

0

0

0

0

           
 

Subsidies

         
 

Waterbeheer

22 449

 

22 449

‒ 3 075

19 374

‒ 4 494

‒ 1 407

‒ 2 100

 
 

Drinkwater en sanitatie

25 500

 

25 500

‒ 8 241

17 259

‒ 8 041

‒ 4 928

‒ 3 000

 
           
 

Bijdragen aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

2 000

 

2 000

0

2 000

    
           
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
 

Waterbeheer

86 700

 

86 700

1 570

88 270

5 500

4 940

5 100

 
 

Drinkwater en sanitatie

57 065

 

57 065

11 135

68 200

7 035

1 395

  
           

2.3

Klimaat

220 468

0

220 468

‒ 6 487

213 981

0

0

0

0

           
 

Subsidies

         
 

Klimaat algemeen

56 179

 

56 179

‒ 24 179

32 000

‒ 24 179

‒ 24 179

‒ 24 179

‒ 24 179

 

Hernieuwbare energie

36 000

 

36 000

‒ 1 000

35 000

‒ 1 000

‒ 1 000

‒ 1 000

‒ 1 000

 

Dutch Fund for Climate and Development

40 000

 

40 000

0

40 000

    
           
 

Opdrachten

         
 

Klimaat algemeen

4 000

 

4 000

‒ 4 000

0

‒ 4 000

‒ 4 000

‒ 4 000

‒ 4 000

           
 

Bijdragen aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

0

 

0

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

           
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
 

Contributie IZA/IZT

357

 

357

0

357

    
 

Klimaatprogramma's (non-ODA)

1 550

 

1 550

0

1 550

    
 

Klimaat algemeen

75 240

 

75 240

1 834

77 074

8 321

8 321

8 321

8 321

 

Hernieuwbare energie

0

 

0

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

 

UNEP

7 142

 

7 142

858

8 000

858

858

858

858

           
Toelichting

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget kent een aantal oorzaken. De meest in het oog springende verhogingen ontstaan als gevolg van de verlenging van bestaande programma’s. Dit geldt voor zowel programma’s gefinancierd vanuit de centrale budgetten als voor budgetten die zijn gedelegeerd aan ambassades voor de financiering van activiteiten in het kader van de samenwerking met de Wageningen Universiteit en de Wereldbank in Ethiopië. Andere oorzaken zijn de verlenging van programma’s op het gebied van voedselzekerheid en water in de regio Grote Meren, van een aantal waterprogramma’s in Mali, en van centrale programma’s op het gebied van water, drinkwater en sanitatie. Tenslotte een kleine verhoging in verband met de optopping voor de UNICEF bijdrage in het kader van de COVID-19 respons, zie uitgaven.

Uitgaven

Artikel 2.1

Afgezien van een verlaging van het budget voor de dekking van de respons op COVID-19 neemt het budget voor het artikelonderdeel Voedselzekerheid ook af als gevolg van een budgetoverheveling naar het artikelonderdeel 1.3 ‘Versterkte Private sector en Arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden’ om aan een toezegging voor het versterken van de private sector op het gebied van voedselzekerheid in Tunesië invulling te geven. 

Artikel 2.2

In verband met de snelle eerste respons op de COVID-19 pandemie is het budget voor de bijdrage aan het UNICEF WASH (water, sanitation and health) programma opgetopt. Deze optopping is deels opgevangen door verlagingen van budgetten op decentrale programma’s in een aantal West-Afrikaanse landen en in de Hoorn van Afrika.

Artikel 2.3

Over de uitvoering van het amendement Bouali (Kamerstuk, 35 300 XVII, nr. 16) is de Kamer reeds geïnformeerd in de brief Internationale Inzet Bosbehoud en Bosherstel van 9 maart jl. Hierin is aangegeven dat de financiering voor activiteiten die bijdragen aan het tegengaan van ontbossing worden verdubbeld naar ten minste EUR 25 miljoen vanaf dit jaar.

Verder is het budget voor het artikelonderdeel Klimaat teruggebracht vanwege de benodigde dekking voor de eerste snelle respons op COVID-19.

Licence