Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

15.838

61.687

‒ 4.474

26

57.239

      

Uitgaven

15.838

61.687

‒ 4.474

26

57.239

Waarvan juridisch verplicht

 

92,9%

  

92,9%

      

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

7.411

49.311

‒ 3.864

‒ 64

45.383

Subsidies(regelingen)

0

41.200

‒ 1.500

0

39.700

Diverse subsidies

0

41.200

‒ 1.500

‒ 39.700

0

Noodpakketten

0

0

0

39.700

39.700

Opdrachten

1.663

1.163

‒ 100

336

1.399

Opdrachten landen

1.663

1.163

‒ 100

336

1.399

Inkomensoverdrachten

2.340

2.340

‒ 390

0

1.950

Toeslagen op pensioenen NA

2.340

2.340

‒ 390

0

1.950

Bijdrage aan medeoverheden

3.272

4.472

‒ 1.874

‒ 400

2.198

Bijdrage landen

3.272

4.472

‒ 1.874

‒ 400

2.198

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

136

136

0

0

136

Diverse bijdragen

136

136

0

0

136

      

4.2 Caribisch Nederland

8.427

12.376

‒ 610

90

11.856

Subsidies(regelingen)

0

3.916

10

90

4.016

Subsidies Caribisch Nederland

0

500

10

90

600

Bonaire International Airport

0

3.416

0

0

3.416

Opdrachten

4.897

1.397

‒ 629

432

1.200

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht3

100

100

600

500

1.200

Opdrachten Caribisch Nederland

4.797

1.297

‒ 1.229

‒ 68

0

Inkomensoverdrachten

2.310

2.343

229

0

2.572

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

2.310

2.343

229

0

2.572

Bijdrage aan medeoverheden

1.220

4.720

‒ 220

‒ 432

4.068

Sociaaleconomische initiatieven4

1.220

1.720

‒ 1.220

0

500

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht3

0

3.000

1.000

‒ 432

3.568

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

Stand inclusief mutaties van de 1e ISB (Kamerstukken II 2109/20, 35443, nr. 1)

2

Stand inclusief mutaties van de 2e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35459, nr. 1), de 3e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35474, nr. 1) , 4e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1) en 5e ISB (Kamerstukken 2020/21, 35641, nr. 1)

3

De naam van deze regeling was bij Ontwerpbegroting 2020: "Onderzoek, kennisoverdracht en comm."

4

De naam van deze regeling was bij Ontwerpbegroting 2020 "Bijzondere uitkering sociaal-economische initiatieven"

Toelichting

4.1. Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Mutaties Miljoenennota

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

De eerste subsidie (€ 16,0 mln.) aan het Rode Kruis ten behoeve van de Noodpakketten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt voor 90% in 2020 als voorschot uitbetaald. De resterende 10% (€ 1,6 mln.) wordt in 2021 uitbetaald bij vaststelling van de subsidie. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2021. Daarnaast betreft dit een reallocatie van het instrument Opdrachten naar het instrument Subsidies(regelingen) van € 0,1 mln. voor de bijdrage aan de actie "Samen één Koninkrijk".

Bijdragen aan medeoverheden

Bijdrage aan landen

Vanwege de achterstand die mede is opgelopen door Covid-19 worden de middelen voor de verbouwing en uitbreiding van de vreemdelingenbewaring op Curaçao in het kader van de situatie in Venezuela voor Curaçao en Aruba doorgeschoven naar 2021.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Subsidies(regelingen)

Noodpaketten

Vanwege de rijksbegrotingsvoorschriften, die stellen dat subsidies boven € 1 mln. separaat als regeling vermeld moeten worden, is een nieuwe regeling Noodpaketten gemaakt. De subsidies aan het Rode Kruis voor voedselhulp vanwege de Covid-19 maatregelen worden daarom gerealloceerd van de regeling Overige subsidies naar de regeling Noodpakketten.

Bijdragen aan medeoverheden

Bijdrage aan landen

Reallocatie van het instrument Bijdragen aan medeoverheden naar het instrument Opdrachten vanwege chartervluchten in het kader van Covid-19.

4.2. Caribisch Nederland

Mutaties Miljoenennota

Opdrachten

Opdrachten Caribisch Nederland

Vanuit dit budget zijn middelen gerealloceerd naar de verschillende juiste instrumenten.

Bijdragen aan medeoverheden

Sociaal-economische initiatieven

Het tijdelijk besluit integrale projecten BES is geëindigd op 31 december 2019. De Ministeries van BZK, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) hebben besloten dat dit besluit niet wordt verlengd, op voorwaarde dat de middelen worden ingezet om lopende trajecten duurzaam te borgen. De hiervoor beschikbare structurele middelen worden teruggeboekt naar SZW en VWS.

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

Het kabinet heeft begin 2020 budget uit de tweede Regio Envelop beschikbaar gesteld (Kamerstukken II 2019/20, 29697, nr. 82). Een deel is voor het project Versterking Governance. Deze budgetten worden in 2020 en 2021 uitgekeerd.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs-en uitvoeringskracht

Dit betreffen diverse reallocaties, onder andere naar het instrument Opdrachten voor het stimuleren van de connectiviteit van Caribisch Nederland en het uitvoeren van de evaluatie van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland. Daarnaast is voor de uitwerking van het kabinetsstandpunt Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties /Raad van State juridische capaciteit benodigd. Om de uitgaven hiervoor op de juiste manier te verantwoorden, worden middelen overgeheveld naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Licence