Base description which applies to whole site

Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 13 Artikel 92 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

32.402

88.130

‒ 15.841

‒ 70.789

1.500

      

Uitgaven

32.402

88.630

‒ 15.841

‒ 70.789

2.000

92.1 Nog onverdeeld

32.402

88.630

‒ 15.841

‒ 70.789

2.000

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties uitgaven

92.1 Nog onverdeeld

Het budget Nog onverdeeld wordt per saldo verlaagd met 86,6 mln.

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat betekent dat sommige budgettaire toevoegingen en taakstellingen eerst hier worden geboekt en later toegedeeld worden aan de relevante artikelen. Ten laste van artikel 92 kunnen geen uitgaven worden gedaan. Uitgaven en verantwoording zijn altijd gekoppeld aan één van de overige artikelen.

In verband met extra uitgaven en gederfde ontvangsten door COVID-19 is in 2020 de JenV-begroting met 60 mln. verhoogd en in afwachting van de verdeling over de artikelen geparkeerd op artikel 92. Bij Miljoenennota is ook een kasschuif verwerkt (-53,9 mln.). Daarnaast zijn diverse posten, waaronder het budget voor ‘grenzen en veiligheid’ (-19,367 mln.) overgeheveld naar de overige artikelen.

In deze tweede suppletoire begroting zijn de 60 mln. corona-middelen verdeeld over de uitgaven (30,9 mln) en de ontvangsten (29,1 mln.). Naast enkele kleinere overhevelingen is een onderuitputting van 3 mln. verwerkt.

Licence