Base description which applies to whole site

Artikel 92 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 92 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

32.402

0

32.402

55.728

88.130

15.235

33.735

81.703

‒ 23.956

           
 

Uitgaven

32.402

0

32.402

56.228

88.630

15.235

33.735

81.703

‒ 23.956

92.1

Nog onverdeeld

32.402

0

32.402

56.228

88.630

15.235

33.735

81.703

‒ 23.956

           
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat betekent dat sommige budgettaire toevoegingen en taakstellingen eerst hier worden geboekt en later toegedeeld worden aan de relevante artikelen. Ten laste van artikel 92 kunnen geen uitgaven worden gedaan. Uitgaven en verantwoording zijn altijd gekoppeld aan één van de overige artikelen. Zo worden bijvoorbeeld de jaarlijkse loonbijstelling en prijsbijstelling eerst op dit artikel geboekt en vervolgens verdeeld over de betreffende beleids- en apparaatsartikelen. De loonbijstellingstranche 2020 is volledig verdeeld over de loongevoelige artikelen van de JenV-begroting. De prijsbijstellingstranche 2020 is gedeeltelijk ingezet voor invulling van de nog openstaande taakstelling – die eveneens op dit artikel opgenomen was - en verder via een kasschuif structureel toegevoegd aan het budget voor de ondermijning (zie ook de toelichting bij belangrijkste beleidsmatige mutaties). Op dit artikel zijn ook diverse kasschuiven verwerkt waardoor er meerjarig een grillig verloop van de jaarlijkse mutaties ontstaat. De mutatie in 2020 ad 55,7 mln. is het saldo-effect van bovenstaande mutaties.

Licence