Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3. Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 3. Woningmarkt (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4.297.396

4.581.831

78.168

‒ 6.861

4.653.138

      

Uitgaven

4.297.396

4.532.349

38.168

‒ 6.876

4.563.641

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

3.1 Woningmarkt

4.297.396

4.212.349

32.868

‒ 2.258

4.242.959

Subsidies(regelingen)

14.374

14.409

‒ 3.519

676

11.566

Woningmarkt

3.641

6.864

‒ 281

676

7.259

Bevordering eigen woningbezit

6.239

5.253

‒ 1.253

0

4.000

Huisvestingsvoorziening statushouders

4.494

2.292

‒ 1.985

0

307

Opdrachten

2.019

2.537

37.109

295

39.941

Woningmarkt

2.019

2.019

2.736

73

4.828

WSW risicovoorziening

0

518

513

222

1.253

NHG risicovoorziening

0

0

33.860

0

33.860

Inkomensoverdrachten

4.269.200

4.179.900

‒ 1.415

‒ 901

4.177.584

Huurtoeslag

4.269.200

4.179.900

‒ 1.415

‒ 901

4.177.584

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

2.857

3.757

‒ 2.533

0

1.224

Woningmarkt

2.857

3.757

‒ 2.533

0

1.224

Bijdrage aan medeoverheden

0

2.800

0

‒ 130

2.670

Woningmarkt

0

2.800

0

‒ 130

2.670

Bijdrage aan agentschappen

7.406

7.406

4.204

‒ 2.198

9.412

Dienst van de Huurcommissie

7.066

7.066

3.071

‒ 2.198

7.939

ILT (Autoriteit Woningcorporaties)

340

340

833

0

1.173

RVO.nl (uitvoeringskosten BEW)

0

0

300

0

300

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

1.540

1.540

‒ 978

0

562

Financien en Nationale Schuld (H9)

1.540

1.540

‒ 978

0

562

      

3.3 Woningbouw

0

320.000

5.300

‒ 4.618

320.682

Opdrachten

0

0

250

0

250

Woningbouwimpuls

0

0

250

0

250

Bijdrage aan medeoverheden

0

320.000

4.800

‒ 4.368

320.432

Woningbouwimpuls

0

320.000

4.800

‒ 4.368

320.432

Bijdrage aan agentschappen

0

0

250

‒ 250

0

Woningbouwimpuls

0

0

250

‒ 250

0

      

Ontvangsten

472.000

416.418

31.491

222

448.131

1

In deze cijfers zijn ook de mutaties uit eerste en derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1 en Kamerstukken II 2019/20, 35553, nr. 1) verwerkt.

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Afdracht Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2019 bedraagt afgerond € 33,9 mln.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

3.1 Woningmarkt

Subsidies (regelingen)

Woningmarkt

Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2020 een bijdrage worden toegekend in de kosten van de verhuurdersubsidie van respectievelijk maximaal 698.324 USD (€ 0,6 mln.), 216.000 USD (€ 0,2 mln.) en 95.000 USD (€ 0,1 mln.).

Inkomensoverdrachten

Huurtoeslag

Op grond van de Wet FinBES wordt een bijzondere uitkering verstrekt aan de Caribische openbare lichamen. Deze uitkering bedraagt voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba in 2020 respectievelijk 698.324 USD (€ 0,6 mln.), 216.000 USD (€ 0,2 mln.) en 95.000 USD (€ 0,1 mln.) en wordt toegekend in het kader van de kosten van de verhuurdersubsidie. De uitgaven voor de verhuurdersubsidie BES worden verantwoord op het instrument subsidies.

Bijdrage aan agentschappen

Dienst van de Huurcommissie

De Huurcommissie moet in de tweede helft van 2021 kosten maken als gevolg van de wetswijziging die huurverlaging mogelijk maakt. Circa € 2,2 mln. worden dit jaar niet benut en daarom via de eindejaarsmarge meegenomen naar volgend jaar.

3.3 Woningbouw

Bijdrage aan medeoverheden

Woningbouwimpuls

Gemeenten ontvangen een bijdrage ter ondersteuning van de woningbouw. Hiervoor wordt de BTW-component overgeheveld naar het BTW-compensatiefonds.

Ontvangsten

Bij de sanering van Vestia is destijds tussen het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en Vestia afgesproken dat 40% van de kosten die worden gemaakt voor het onderzoek naar de aansprakelijkheid van banken wordt vergoed uit de risicovoorziening voor sanerings- en projectsteun woningcorporaties. Voor de bankkosten in het eerste kwartaal van 2020 heeft Vestia hiervoor een bijdrage van afgerond € 0,2 mln. ontvangen. Deze bijdrage wordt onttrokken aan de risicovoorziening.

Licence