Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 3 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

8.764.097

9.111.241

71.239

288.146

9.470.626

garantieverplichtingen

0

0

8.205

19.335

27.540

overige verplichtingen

8.764.097

9.111.241

63.034

268.811

9.443.086

       

Uitgaven

8.746.413

9.093.557

63.034

‒ 12.189

9.144.402

waarvan juridisch verplicht

99,9%

99,9%

  

100%

       

Bekostiging

8.550.944

8.863.585

0

‒ 22.615

8.840.970

Hoofdbekostiging

8.220.410

8.522.716

0

‒ 22.615

8.500.101

 

Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum

8.204.489

8.504.917

 

‒ 23.318

8.481.599

 

Bekostiging Caribisch Nederland

15.921

17.799

 

703

18.502

Prestatiebox

313.434

323.769

0

0

323.769

 

Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs

313.434

323.769

  

323.769

Aanvullende bekostiging

17.100

17.100

0

0

17.100

 

Resultaatafhankelijke bekostigingvsv voor vo-scholen

17.100

17.100

  

17.100

Subsidies (regelingen)

90.449

115.357

64.592

2.232

182.181

Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO

19.240

19.240

  

19.240

Pilots Zomerscholen

9.000

7.300

 

‒ 217

7.083

Overige projecten

62.209

59.659

‒ 408

‒ 6.885

52.366

Nieuwe leerweg

   

9.334

9.334

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

 

29.158

65.000

 

94.158

Opdrachten

6.770

6.686

‒ 2.031

4.709

9.364

In- en uitbesteding

6.770

6.686

‒ 2.031

4.709

9.364

Bijdrage aan agentschappen

52.530

54.059

473

1.725

56.257

Dienst Uitvoering Onderwijs

52.530

54.059

473

1.725

56.257

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

 

45.525

53.675

0

1.736

55.411

ZBO: College voor Toetsen en Examens

4.380

12.790

 

‒ 941

11.849

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens)

41.145

40.885

 

2.677

43.562

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

195

195

0

24

219

GRAZ (ECML) en PISA

195

195

 

24

219

       

Ontvangsten

7.391

7.391

0

0

7.391

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 388,5 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door de verhoging van de verplichtingenstand voor de bekostiging met de loon- en prijsbijstelling over 2021 die in december 2020 wordt verplicht (€ 261 miljoen), de verhoging van de verplichtingen op subsidies (€ 13 miljoen), de verhoging van de verplichtingen op opdrachten (€ 7 miljoen) en door de garantieverplichtingen (€ 27,5 miljoen).

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt per saldo met € 22,6 miljoen verlaagd. De verlaging wordt veroorzaakt door een verschil van € 15 miljoen in de geraamde bekostiging en de (voorlopige) gerealiseerde bekostiging en doordat de nieuw-komersbekostiging € 7,5 miljoen lager is dan geraamd.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 66,8 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door de toevoeging van het budget van € 65 miljoen voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma's in het vo.

Licence