Base description which applies to whole site

3.5 Beleidsartikel 7. Wetenschappelijk onderwijs

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

5.297.994

5.566.738

177.417

‒ 1.236

5.742.919

garantieverplichtingen

0

0

‒ 5.274

 

‒ 5.274

overige verplichtingen

5.297.994

5.566.738

182.691

‒ 1.236

5.748.193

       

Uitgaven

5.202.998

5.415.953

4.670

‒ 996

5.419.627

waarvan juridisch verplicht

99,97%

   

100%

       

Bekostiging

5.172.522

5.383.130

4.105

‒ 653

5.386.582

Hoofdbekostiging

5.086.608

5.294.759

4.105

‒ 653

5.298.211

 

Onderwijsdeel wo1

2.329.960

2.394.648

1.802

1.367

2.397.817

 

Onderzoeksdeel wo

2.068.420

2.193.792

2.303

‒ 2.020

2.194.075

 

Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek

688.228

706.319

  

706.319

 

Vouchers studievoorschot

0

0

  

0

Prestatiebox

85.914

88.371

 

0

88.371

 

Studievoorschotmiddelen2

85.914

88.371

  

88.371

 

Profilering en zwaartepuntvorming3

0

0

  

0

Subsidies (regelingen)

4.369

4.319

0

‒ 420

3.899

Open en online onderwijs

1.965

1.965

 

‒ 120

1.845

Overig

2.404

2.354

 

‒ 300

2.054

Opdrachten

2.029

3.672

107

41

3.820

Uitbesteding

2.029

3.672

107

41

3.820

Bijdragen aan (inter-) nationale organisaties

24.078

24.832

458

36

25.326

Organisaties conform tabel 6.5

24.078

24.832

458

36

25.326

       

Ontvangsten

16

16

0

0

16

1

Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% studievoorschotmiddelen). In 2018 ook eenmalig de 90% studievoorschotmiddelen, die aanvullend tijdelijk van de voor één jaar onder het onderwijsdeel van de hoofdbekostiging zijn gebracht.

2

90% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.

3

De 2%-middelen profilering en zwaartepuntvorming die conform de kwaliteitsafspraken tot en met 2022 zijn overgeheveld naar het onderwijsdeel van de hoofdbekostiging.

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 176,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 172,5 miljoen) wordt veroorzaakt door:

  • garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2020 zijn aangegaan of vervallen en waar het Ministerie van OCW garant voor staat (-/- € 5,3 miljoen);

  • bijstelling van de verplichtingenraming zonder kaseffecten 2020 als gevolg van aanpassingen ten behoeve van de bekostiging voor het jaar 2021 (€ 177,8 miljoen). Het betreft nagenoeg geheel de doorwerking voor het bekostigingsjaar (kas) 2021 van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020 en de referentieraming 2020 die in 2020 verplicht zijn.

Licence