Base description which applies to whole site

3.4 Beleidsartikel 6. Hoger onderwijs

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

3.476.868

3.570.267

200.319

‒ 4.263

3.766.323

garantieverplichtingen

0

0

4.397

‒ 13.457

‒ 9.060

overig verplichtingen

3.476.868

3.570.267

195.922

9.194

3.775.383

       

Uitgaven

3.416.799

3.512.213

298

100

3.512.611

waarvan juridisch verplicht

99,99%

   

100%

       

Bekostiging

3.334.151

3.428.189

‒ 685

‒ 6.050

3.421.454

Hoofdbekostiging

3.193.490

3.283.278

 

‒ 6.050

3.276.543

 

Onderwijsdeel hbo1

3.096.421

3.183.274

‒ 685

‒ 2.050

3.180.539

 

Deel ontwerp en ontwikkeling

85.259

87.836

  

87.836

 

Vouchers studievoorschot

0

0

  

0

 

Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

11.810

12.168

 

‒ 4.000

8.168

Prestatiebox

140.661

144.911

 

0

144.911

 

Studievoorschotmiddelen

140.661

144.911

  

144.911

Subsidies (regelingen)

977

977

162

0

1.139

Overig

977

977

162

 

1.139

Bijdragen aan agentschappen

13.766

14.822

 

‒ 100

14.722

Dienst Uitvoering Onderwijs

13.766

14.822

 

‒ 100

14.722

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

67.905

68.225

821

6.250

75.296

NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo

53.265

53.265

700

6.550

60.515

NWO: Promotiebeurs voor leraren

10.144

10.144

  

10.144

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

4.496

4.816

121

‒ 300

4.637

       

Ontvangsten

1.213

1.213

0

488

1.701

1

Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen). In 2018 ook eenmalig de 90% studievoorschotmiddelen, die aanvullend tijdelijk voor één jaar onder het onderwijsdeel van de hoofdbekostiging zijn gebracht.

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 196,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 195,7 miljoen) wordt veroorzaakt door:

  • garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2020 zijn aangegaan of vervallen en waar het Ministerie van OCW garant voor staat (- € 9,1 miljoen);

  • bijstelling van de verplichtingenraming zonder kaseffecten 2020 als gevolg van aanpassingen ten behoeve van de bekostiging voor het jaar 2021 (€ 204,8 miljoen). Het betreft nagenoeg geheel de doorwerking voor het bekostigingsjaar (kas) 2021 van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020 en de referentieraming 2020 die in 2020 verplicht zijn.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 6,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

  • een overboeking van € 0,9 miljoen naar Artikel 7 (Wetenschappelijk Onderwijs) voor het aandeel wo in de bij 4e Incidentele Suppletoire Begroting 2020 toegevoegde intensiveringsmiddelen ten behoeve van de flexibilisering van en maatwerk op de lerarenopleidingen;

  • een verlaging van € 4,0 miljoen op de bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen, dit in verband met het feit dat er minder vouchers werden toegekend dan geraamd;

  • diverse kleinere mutaties tot ‒ € 1,8 miljoen voor onder andere lerarenbeleid, uitbesteding van opdrachten en overige beleidsgerichte activiteiten.

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Het budget voor ZBO's/RWT's wordt met € 7,1 miljoen verhoogd in verband met:

  • een toevoeging (€ 4,1 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het Ministerie van LNV voor het programma Voedsel en Groen aan grote maatschappelijke opgaven op het vlak van voedsel, kringlooplandbouw en klimaatopgaven. Een en ander als thematische samenwerking tussen het Ministerie van LNV, NWO en de groene hogescholen;

  • een toevoeging (€ 2,0 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het Ministerie van EZK om het programma GoChem breder toegankelijk te maken voor alle MKB-bedrijven in de industrie voor projecten die bijdragen aan de klimaatopgave voor de industrie;

  • een toevoeging (€ 0,5 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het Ministerie van VWS om samen met het Regieorgaan SIA (onderdeel NWO) een onderzoeksprogramma op te zetten naar interventies in de buitenruimte;

  • een toevoeging (€ 0,5 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het Ministerie van IenW voor het onderzoek van Afval Naar Grondstof 2020 (PRO-VANG 5), waarin de samenwerking tussen MBKB-bedrijven en hogescholen centraal staat om het onderzoek praktijkgericht te maken, om de circulaire economie op hbo-opleidingen te laten aansluiten en om het ondernemerschap te stimuleren.

Ontvangsten

Het budget wordt per saldo met € 0,5 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door terugvorderingen op in voorgaande jaren verleende subsidies.

Licence