Base description which applies to whole site

3.5 Beleidsartikel 7. Wetenschappelijk onderwijs

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

5.297.994

0

5.297.994

268.744

5.566.738

233.365

228.842

226.478

222.157

waarvan garantieverplichtingen

0

 

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overig

5.297.994

 

5.297.994

268.744

5.566.738

233.365

228.842

226.478

222.157

Totale uitgaven

5.202.998

0

5.202.998

212.955

5.415.953

233.476

228.520

226.478

222.157

waarvan juridisch verplicht (%)

99,97%

   

99,99%

    
           

Bekostiging

5.172.422

100

5.172.522

210.608

5.383.130

232.448

227.492

225.450

221.129

Hoofdbekostiging

5.086.508

100

5.086.608

208.151

5.294.759

228.275

222.282

218.784

213.754

 

Onderwijsdeel wo1

2.329.860

100

2.329.960

64.688

2.394.648

90.728

84.581

81.079

75.962

 

Onderzoeksdeel wo

2.068.420

 

2.068.420

125.372

2.193.792

119.441

119.589

119.593

119.601

 

Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek

688.228

 

688.228

18.091

706.319

18.106

18.112

18.109

18.106

 

Vouchers studievoorschot

  

0

0

0

0

0

3

85

Prestatiebox

85.914

0

85.914

2.457

88.371

4.173

5.210

6.666

7.375

 

Studievoorschotmiddelen2

85.914

 

85.914

2.457

88.371

4.173

5.210

5.501

6.209

 

Profilering en zwaartepuntvorming3

  

0

0

0

0

0

1.165

1.166

Subsidies (regelingen)

4.469

‒ 100

4.369

‒ 50

4.319

0

0

0

0

Open en online onderwijs

1.965

 

1.965

0

1.965

0

0

0

0

Overig

2.504

‒ 100

2.404

‒ 50

2.354

0

0

0

0

Opdrachten

2.029

0

2.029

1.643

3.672

1.000

1.000

1.000

1.000

Uitbesteding

2.029

 

2.029

1.643

3.672

1.000

1.000

1.000

1.000

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

24.078

0

24.078

754

24.832

28

28

28

28

Organisaties conform tabel 6.5

24.078

 

24.078

754

24.832

28

28

28

28

Ontvangsten

16

0

16

0

16

0

0

0

0

1

Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% studievoorschotmiddelen). In 2018 ook eenmalig de 90% studievoorschotmiddelen, die aanvullend tijdelijk van de voor één jaar onder het onderwijsdeel van de hoofdbekostiging zijn gebracht.

2

90% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.

3

De 2%-middelen profilering en zwaartepuntvorming die conform de kwaliteitsafspraken tot en met 2022 zijn overgeheveld naar het onderwijsdeel van de hoofdbekostiging.

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 268,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 55,7 miljoen) wordt met name veroorzaakt door de overheveling naar de universiteiten van de NWO-onderzoekmiddelen, de aanpassing hiervan in de bekostiging van de universiteiten wordt voor zowel de jaren 2020 en 2021 in het jaar 2020 verplicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 210,6 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:

  • de doorverdeling (€ 145,5 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020 (zie het algemeen deel, paragraaf 2.1);

  • de overheveling naar universiteiten van de NWO-onderzoekmiddelen uit enerzijds de SEO-regeling en uit anderzijds de sectorplannen bèta en techniek/natuur- en scheikunde/Social Sciences Humanities (voor 2020 in totaal € 66,6 miljoen). Dit in vervolg op het advies van de commissie van Rijn;

  • diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsartikelen en departementen) die het budget in totaal verlagen met € 1,5 miljoen.

Licence