Base description which applies to whole site

3.4 Beleidsartikel 6. Hoger onderwijs

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

 

3.476.868

0

3.476.868

90.399

3.567.267

183.888

201.387

216.811

228.058

Totale uitgaven

3.416.799

0

3.416.799

92.414

3.509.213

184.862

198.398

216.811

228.058

waarvan juridisch verplicht (%)

99,99%

   

99,99%

    

Bekostiging

3.334.151

0

3.334.151

91.038

3.425.189

183.914

197.426

215.839

227.086

Hoofdbekostiging

3.193.490

0

3.193.490

86.788

3.280.278

176.696

188.395

206.316

216.312

 

Onderwijsdeel hbo1

3.096.421

 

3.096.421

83.853

3.180.274

173.883

185.628

203.533

212.962

 

Deel ontwerp en ontwikkeling

85.259

 

85.259

2.577

87.836

2.578

2.579

2.579

2.579

 

Vouchers studievoorschot

  

0

0

0

7

35

120

719

 

Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

11.810

 

11.810

358

12.168

228

153

84

52

Prestatiebox

140.661

0

140.661

4.250

144.911

7.218

9.031

9.523

10.774

 

Studievoorschotmiddelen

140.661

 

140.661

4.250

144.911

7.218

9.031

9.523

10.774

Subsidies (regelingen)

977

0

977

0

977

0

0

0

0

Overig

977

 

977

0

977

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

13.766

0

13.766

1.056

14.822

344

346

346

346

Dienst Uitvoering Onderwijs

13.766

 

13.766

1.056

14.822

344

346

346

346

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

67.905

0

67.905

320

68.225

604

626

626

626

NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo

53.265

 

53.265

0

53.265

0

0

0

0

NWO: Promotiebeurs voor leraren

10.144

 

10.144

0

10.144

0

0

0

0

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

4.496

 

4.496

320

4.816

604

626

626

626

Ontvangsten

1.213

0

1.213

0

1.213

0

0

0

0

1

Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen). In 2018 ook eenmalig de 90% studievoorschotmiddelen, die aanvullend tijdelijk voor één jaar onder het onderwijsdeel van de hoofdbekostiging zijn gebracht.

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 90,4 miljoen verhoogd.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 91,0 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:

  • de doorverdeling (€ 100,7 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020 (zie het algemeen deel, paragraaf 2.1);

  • naar aanleiding van de tussenevaluatie (Kamerstukken II 2018/19, 31288, nr. 721) is in april 2019 besloten de instroom in het experiment vraagfinanciering flexibel hoger onderwijs voor volwassenen niet te verlengen. De hiervoor binnen het onderwijsdeel van de bekostiging gereserveerde middelen (voor 2020 € 5,2 miljoen) vallen hierdoor vrij. Dit deel wordt ingezet ter dekking van de tegenvaller op de OCW begroting. Zie toelichting in het algemene deel;

  • diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsartikelen en departementen) die het budget in totaal verlagen met € 4,5 miljoen.

Licence