Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12 Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

118.749

195.137

309.072

71.269

575.478

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

Waarvan overige verplichtingen

118.749

195.137

309.072

71.269

575.478

      

Uitgaven

132.901

201.866

309.127

21.292

532.285

Waarvan juridisch verplicht

84%

95%

   
      

Subsidies

2.566

2.566

109.800

14.910

127.276

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

1.061

1.061

0

‒ 11

1.050

Natuur en Biodiversiteit op land

702

702

20.000

‒ 19.388

1.314

Beheer Kroondomeinen

803

803

0

‒ 13

790

Regio Deals

  

89.800

34.322

124.122

     

0

Leningen

26.345

26.345

0

‒ 2.229

24.116

Leningen rente en aflossing

26.345

26.345

0

‒ 2.229

24.116

   

0

0

0

Garanties

0

0

0

0

0

Garanties natuur

0

0

0

0

0

   

0

0

0

Opdrachten

45.678

114.248

197.146

‒ 13.250

298.144

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

11.265

10.809

‒ 168

‒ 1.259

9.382

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

8.510

14.843

‒ 272

‒ 8.376

6.195

Overige stelsel activiteiten

4.095

3.380

496

2.203

6.079

Internationale Samenwerking

3.415

3.334

0

‒ 1.079

2.255

Natuur en Biodiversiteit op land

11.253

50.753

146.490

6.919

204.162

Caribisch Nederland

623

623

600

239

1462

Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit

6.000

29.576

50.000

‒ 11.525

68.051

Regio deals

517

930

0

‒ 372

558

   

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

29.397

29.247

1.127

‒ 607

29.767

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

9.818

9.818

830

1.355

12.003

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

19.579

19.429

297

‒ 1.962

17.764

   

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

27.276

27.526

1.054

703

29.283

Staatsbosbeheer

27.276

27.526

1.054

703

29.283

     

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

165

165

Caribisch Nederland

0

0

0

165

165

   

0

0

0

Bijdragen aan (internationale) organisaties

1.639

1.934

0

0

1.934

Internationale Samenwerking

1.639

1.934

0

0

1.934

   

0

0

0

Storting begrotingsreserve

0

0

0

21.600

21.600

Begrotingsreserves

0

0

0

21.600

21.600

     

0

Ontvangsten

39.656

39.656

147.505

‒ 1.061

186.100

Landinrichtingsrente

31.418

31.418

955

410

32.783

Verkoop gronden

3.933

3.933

0

‒ 1.000

2.933

Overige

4.305

4.305

0

‒ 471

3.834

Onttrekking begrotingsreserve

 

0

146.550

0

146.550

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 390,3 mln. verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door diverse mutaties die samenhangen met de uitgaven en worden hieronder per categorie toegelicht.

Subsidies

Natuur en Biodiversiteit op land

In de ontwerpbegroting 2021 is gemeld dat er in totaal € 60 mln. aan artikel 12 van de LNV-begroting wordt toegevoegd uit de Begrotingsreserve Stikstof. Deze middelen zijn deels (€ 20 mln.) bestemd voor de regeling versneld natuurherstel. Omdat er inmiddels vertraging bij de inwerkingtreding van deze subsidieregeling is opgetreden, komt € 21.6 mln. (waarvan € 1,6 mln uitvoeringskosten) dit jaar niet meer tot uitputting. Deze middelen worden daarom overgeheveld naar de post Begrotingsreserve van dit artikel. Vandaaruit worden de middelen (terug)gestort in de begrotingsreserve Stikstof zodat deze in 2021 alsnog inzetbaar zijn. Daarnaast zijn er diverse kleine mutaties waardoor het subsidiebudget voor biodiversiteit en natuur op land per saldo met € 1,3 mln wordt verhoogd.

Regio Deals

Vanaf de aanvullende post is € 89,8 mln. overgeheveld naar de LNV-begroting voor de vervolgtermijnen van de 3e tranche Regio Deals. Deze middelen worden naar de regio’s overgeheveld middels specifieke uitkeringen. Daarnaast is vanaf artikel 51 € 40,8 mln. overgeboekt naar artikel 12 voor de Regio Deal Rotterdam Zuid. Verder zorgt een afdracht van compensabele btw aan het btw-compensatiefonds (BCF) voor een verlaging van het uitgavenbudget met € 6,5 mln.

Opdrachten

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

Het budget wordt per saldo met € 6,8 mln verlaagd. De mutatie bestaat uit diverse overhevelingen naar artikel 11 voor uitgaven in het kader van de aanpak stikstof, zoals een additionele opdracht aan RIVM voor de uitbreiding van het meetnet, onderzoeken in opvolging van het college Meten en Berekenen en meerkosten voor AERIUS. Daarnaast wordt het budget voor de regeling Nationale Parken met € 1,5 mln. verlaagd vanwege vertraging in de uitvoering. Deze middelen blijven in latere jaren beschikbaar. Verder bestaat deze mutatie uit diverse ramingsbijstellingen.

Natuur en Biodiversiteit op land

Het budget wordt met € 153,4 mln. verhoogd. Dit komt voornamelijk door de toevoeging van middelen voor de Gerichte Opkoop van veehouderijen rondom Natura2000-gebieden (€ 100 mln.). € 80 mln. van deze middelen zijn uit de Begrotingsreserve Stikstof naar artikel 12 van de begroting van LNV-overgeheveld. De resterende € 20 mln. komt uit de gereserveerde Klimaatmiddelen. De middelen worden via de provincies ingezet voor aankoop van veehouderijlocaties nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Daarnaast wordt vanuit de Begrotingsreserve Stikstof € 38,4 mln. aan de begroting toegevoegd voor de opdracht aan Staatsbosbeheer voor het treffen van natuurherstelmaatregelen in stikstofgevoelig Natura2000 areaal. Ook wordt € 6,6 mln. van de in totaal gereserveerde € 13,1 mln. vanuit de Begrotingsreserve Stikstof overgeheveld voor de pilot van de natuurbank. De middelen worden ingezet voor onderzoek en uitwerking van de vormgeving en voor het realiseren van circa 300 ha (in 2020 en 2021) natuurcompensatie door Staatsbosbeheer waarmee de eerste ervaringen worden opgedaan die kunnen worden benut bij de verdere uitwerking van de natuurbank.

Verder vindt een overheveling van € 10,9 mln. plaats uit het budget ‘Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit’ voor een bijdrage aan de uitvoering van pilots in vier veenweidegebieden in het kader van het Interbestuurlijk Programma ‘Naar een vitaal platteland’. Deze pilots maken onderdeel uit van de te realiseren ambities uit het Klimaatakkoord met betrekking tot veenweiden.

Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit

Het budget voor klimaatimpuls natuur en biodiversiteit wordt met € 38,5 mln. verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van € 50 mln. aan Klimaatmiddelen bestemd voor de impuls voor veenweidegebieden. Er is totaal hiervoor een bedrag van € 100 mln. gereserveerd. Er wordt € 10,9 mln. overgeheveld naar het opdrachtenbudget voor Natuur en biodiversiteit op land in verband met een bijdrage aan de uitvoering van pilots in de vier veenweidegebieden in het kader van het Interbestuurlijk Programma ‘Naar een vitaal platteland’.

Storting begrotingsreserve

Door vertraging in het opstellen van de regeling ten behoeve van de uitvoering van natuurherstelmaatregelen door terreinbeherende organisaties, worden de gereserveerde middelen ad. € 20 mln. dit jaar niet ingezet. Daarnaast wordt van het onderdeel ‘Natuur en biodiversiteit op land’ € 1,6 mln. naar de begrotingsreserve overgeheveld. Deze middelen zijn bestemd voor het opzetten en uitvoeren van de regeling versneld natuurherstel. Door de storting in de Begrotingsreserve Stikstof kunnen de middelen naar 2021 meegenomen worden.

Ontvangsten

Onttrekking uit begrotingsreserve

Uit de Begrotingsreserve Stikstof wordt in 2020 € 146,7 mln. onttrokken. Het gaat onder andere om € 80 mln. voor de gerichte opkoop van veehouderijen rondom Natura2000-gebieden. Dit budget is toegevoegd aan het opdrachtenbudget van ‘Natuur en biodiversiteit op land’. Daarnaast is € 60 mln. bestemd voor het treffen van natuurherstelmaatregelen door terreinbeherende organisaties. De € 60 mln. wordt ingezet voor de opdracht aan Staatsbosbeheer € 38,4 mln. De resterende € 21,6 mln. bestemd voor de regeling versneld natuurherstel en uitvoeringskosten, zullen aan het eind van het jaar aan de Begrotingsreserve Stikstof toegevoegd worden. Ook is € 6,6 mln. aan de begrotingsreserve onttrokken voor de pilot van de natuurbank, waarmee de eerste ervaringen opgedaan worden die benut kunnen worden bij de verdere uitwerking van de natuurbank.

Toelichting op de Begrotingsreserves

Begrotingsreserve stikstof

Bedragen x € 1000

Stand 1/1/2020

500.000

+ Geraamde storting

21.600

– Geraamde onttrekking

146.550

Stand (raming) per 31/12/2020

375.050

De begrotingsreserve stikstof is ingesteld voor het nemen van bron- en natuurherstelmaatregelen om de reductie van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te realiseren. Omdat de aard en timing van de maatregelen ten tijde van dit besluit onzeker was, heeft het kabinet eind 2019 besloten om een tijdelijke begrotingsreserve in te stellen voor de periode 2020 en 2021 (Kamerstuk 32 670, nr. 193). De reserve is eind 2019 eenmalig gevuld met € 500 mln. De beschikbare middelen uit de reserve worden in 2020 en in 2021 opgevraagd en landen als ontvangst op de LNV-begroting.

Licence