Base description which applies to whole site

5.1 Artikel 50 Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 50 Apparaat (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

126.761

149.899

6.527

1.186

157.612

Uitgaven

126.761

149.899

6.527

1.186

157.612

Personele uitgaven

90.907

96.404

9.599

2.315

108.318

waarvan eigen personeel

82.785

89.417

9.598

‒ 3.073

95.942

waarvan inhuur externen

2.881

3.393

305

5.388

9.086

waarvan overige personele uitgaven

5.241

3.594

‒ 304

0

3.290

Materiële uitgaven

35.854

53.495

‒ 3.072

‒ 1.129

49.294

waarvan ICT

3.126

3.126

‒ 2.626

0

500

waarvan bijdrage aan SSO's

10.418

10.418

7.649

0

18.067

waarvan bijdrage aan SSO /DICTU

12.168

18.142

2.382

635

21.159

waarvan overige materiële uitgaven

10.142

21.809

‒ 10.477

‒ 1.764

9.568

Ontvangsten

2.786

2.786

0

0

2.786

Toelichting

Het budget voor de personele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 12 mln. Dit is een saldo van diverse mutaties dat voornamelijk wordt beïnvloed door de apparaatskosten van het nieuw opgerichte programma van het DG stikstof van € 7,8 mln. en met het toevoegen het budget van € 3,8 mln. voor de landbouwraden die in dienst zijn van LNV. Dit wordt niet langer via RVO gedaan, maar rechtstreeks ten laste van het personeelsartikel van LNV gebracht.

Licence