Base description which applies to whole site

4.2 Apparaat Kerndepartement

Tabel 29 Artikel 96 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

372.070

399.106

18.320

‒ 15.417

402.009

Uitgaven

372.070

399.106

18.320

‒ 15.507

401.919

      

Personele uitgaven

     

waarvan eigen personeel

289.376

303.768

11.472

‒ 12.609

302.631

waarvan externe inhuur

5.772

7.044

3.625

3.072

13.741

waarvan overige personele uitgaven

2.734

2.634

‒ 300

‒ 411

1.923

Materiële uitgaven

     

waarvan overige materiële uitgaven

15.869

15.974

3.015

‒ 1.245

17.744

waarvan ICT

13.269

21.434

2.468

‒ 253

23.649

waarvan bijdrage aan SSO's

45.050

48.252

‒ 1.960

‒ 4.061

42.231

      

Ontvangsten

51.666

58.327

‒ 556

‒ 2.583

55.188

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,8 miljoen. Hiervan is € 18,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 15,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 3,1 miljoen. Een bedrag van -/- € 2,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht. Vanwege de neutrale herschikkingen tussen de diverse posten van dit artikel, worden de mutaties op het artikel als geheel toegelicht:

Uitgaven

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,5 miljoen).

  • 2. Op basis van de huidige inzichten wordt er een onderuitputting van -/- € 10,0 miljoen verwacht. De onderuitputting is vooral gerelateerd aan corona. Dit vertaalt zich in uitstel van invulling van vacatures en minder reiskosten vanwege het thuiswerken. Daarnaast valt de bijdrage aan SSO's lager uit dan verwacht.

  • 3. Er zijn in totaal 24 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 2,1 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties voor de dienstverlening SSC-ICT voor Doc-Direct (-/- 2,1 miljoen).

  • 4. De raming van de uitgaven van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is aangepast omdat er vanwege corona minder opleidingen en reisbewegingen nodig zijn (-/- € 4,0 miljoen).

  • 5. Voor de externe inhuur voor het onderdeel Van Werk Naar Werk crisisdienstverlening wordt € 0,1 miljoen budget beschikbaar gesteld. Dit is een budgettair neutrale overboeking van artikel 99.

  • 6. Op basis van de huidige inzichten wordt van het beschikbare budget op personeel voor de uitvoering NOW -/- € 1,0 miljoen ingeleverd.

Ontvangsten

  • 1. De raming van de ontvangsten van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is bijgesteld vanwege een correctie van de boeking van het inkoopvoordeel en lagere opbrengsten doordat het meerwerk vanwege corona afgenomen is (-/- € 1,1 miljoen).

  • 2. Op basis van de huidige inzichten is de raming van de overige ontvangsten met € 1,5 miljoen neerwaarts aangepast.

Verplichtingen

  • 1. Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt doordat van een deel van de externe inhuur de verplichting in 2020 vastgelegd wordt terwijl de uitbetaling pas in 2021 plaatsvindt.

Licence