Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 4 Jonggehandicapten (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.386.123

3.359.282

74.440

‒ 3.347

3.430.375

Uitgaven

3.386.123

3.359.282

74.440

‒ 3.347

3.430.375

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

     

Wajong

3.287.390

3.264.349

79.240

786

3.344.375

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Re-integratie Wajong

98.733

94.933

‒ 4.800

‒ 4.133

86.000

      

Ontvangsten

0

22.272

68

0

22.340

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 71,1 miljoen. Hiervan is € 74,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 3,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong

  • 1. Op basis van de nota financiëlebijstellingen van het UWV zijn de uitkeringslasten voor 2020 licht naar boven bijgesteld. Dit komt onder andere doordat er iets minder Wajongers werken dan werd verwacht, wat zorgt voor een iets hogere gemiddelde uitkering (€ 0,8 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2020 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget is voor 2020 daarom met -/- € 4,1 miljoen verlaagd.

Licence