Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 5 Werkloosheid (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

115.743

124.773

8.006

3.832

136.611

Uitgaven

116.911

125.941

7.381

3.832

137.154

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

     

IOW

103.680

109.302

7.084

83

116.469

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

105

105

1

0

106

Tijdelijke Regeling Tegemoetkoming Werknemers Westhaven

0

0

114

0

114

Subsidies(regelingen)

     

Experimenten 50+

0

703

0

‒ 256

447

Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies 45+

1.600

4.800

0

‒ 68

4.732

Overige subsidies algemeen

1.168

543

0

25

568

Coordinatie Crisisdienstverlening

0

0

0

100

100

Opdrachten

     

Opdrachten algemeen

0

130

0

‒ 12

118

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Scholing WW

10.358

10.358

182

0

10.540

Crisisdienstverlening

0

0

0

3.960

3.960

      

Ontvangsten

0

0

1.268

0

1.268

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11,2 miljoen. Hiervan is € 7,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 1,3 miljoen, die heeft betrekking op de Miljoenennota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de verwachte IOW-uitgaven voor 2020 met € 83.000 naar boven bijgesteld. Hiermee is aangesloten bij de UWV-raming voor 2020.

Subsidies/ opdrachten

  • 1. De tijdelijke regeling ontwikkeladvies 45+ is begin 2020 afgelopen. Binnen deze regeling waren twee deelbudgetten: één voor ontwikkeladviezen en één voor trajecten voor leidinggevenden. Het deelbudget voor ontwikkeladviezen was overschreden. Het deelbudget voor leidinggevenden was niet volledig uitgeput. Daarom is een deel hiervan ingezet om de extra aanvragen voor ontwikkeladviezen te bekostigen. Een deel hiervan valt vrij (€ 68.000). Ook de Experimenten Meer Werk 50+ zijn in 2020 afgerond. Samen met de overige subsidies valt hiervoor € 231.000 vrij.

  • 2. Voor van-werk-naar-werk crisisdienstverlening in verband met corona ontvangt de VNG subsidie voor de landelijke coordinatie (€ 100.000). (Dit is een budgettair neutrale overboeking van artikel 99 nog onverdeeld).

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

  • 1. Met het aanvullend sociaal pakket (onderdeel van flankerend beleid in verband met corona) investeert het kabinet in de volgende onderdelen (Dit zijn budgettair neutrale overboekingen van artikel 99 nog onverdeeld):

  • een tijdelijke impuls voor de re-integratie van de doelgroep banenafspraak (€ 0,5 miljoen)

  • mobiliteitsteams die aan de slag gaan voor de van-werk-naar-werk dienstverlening in 2020 (€ 1,2 miljoen)

  • crisisidienstverlening voor van-werk-naar-werk (€ 1,0 miljoen)

  • (voorbereiding van) de dienstverlening voor de banenafspraak (€ 1,3 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 5 Werkloosheid (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.827.525

3.647.772

881.497

‒ 196.983

4.332.286

Uitgaven

3.827.525

3.647.772

881.497

‒ 196.983

4.332.286

      

Inkomensoverdrachten

     

WW

3.724.276

3.535.784

993.485

‒ 196.983

4.332.286

WW nominaal

103.249

111.988

‒ 111.988

0

0

      

Ontvangsten

260.068

268.295

‒ 8.296

‒ 25.000

234.999

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 684,5 miljoen. Hiervan is € 881,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 197,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 33,3 miljoen. Een bedrag van -/- € 25,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV wordt de raming van de WW neerwaarts bijgesteld. Het verwachte aantal uitkeringen ligt nu lager dan eerder geraamd. Ook de verwachte gemiddelde uitkeringshoogte is naar beneden bijgesteld. Verder voorzien we minder faillissementen – en daarmee samenhangende faillissementsuitkeringen - dan bij de Miljoenennota werd geraamd. Deze raming is gemaakt voordat het kabinet een nieuwe gedeeltelijke lockdown afkondigde (-/- € 197,0 miljoen).

Ontvangsten: UFO

  • 1. De overheid is eigenrisicodrager voor de WW. Het UWV verstrekt WW-uitkeringen aan voormalige overheidswerknemers en verhaalt deze uitkeringen vervolgens op de betrokken overheidswerkgever. Het UWV verwacht dat er dit jaar minder verhaal op overheidswerkgevers gaat zijn.( -/- € 25,0 miljoen).

Licence