Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2 Financiële markten

Verplichtingen

Bekostiging

In 2020 zijn er via DNB minder munten in omloop gebracht dan dat er uit omloop zijn teruggekomen. Als gevolg daarvan heeft DNB het afgelopen jaar per saldo een bedrag van € 31,6 mln. aan nominale waarde van in de markt uitgezette munten uit de schatkist ontvangen.

Garanties

De kredietfaciliteit van de AFM is in 2020 met € 20 mln. opgehoogd. Door de coronacrisis zijn de ontvangsten van de AFM lager dan eerder begroot en komen aan onder toezichtstaande instellingen opgelegde heffingen later binnen.

In 2020 is er een verlaging van € 5,6 mln. geweest van de garantie voor het depositogarantiestelsel op de BES-eilanden als gevolg van een veranderende wisselkoers. De garantie is in USD ten opzichte van de Rijksbegroting in EUR.

Opdrachten

De uitspraak inzake de schadeloosstelling van de aandeelhouders SNS N.V. zou initieel plaatsvinden in 2020, maar is door de coronacrisis verplaatst naar 2021. Het budget van € 11,4 mln. is derhalve afgeboekt in 2020. Zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 22 februari2 zal het budget voor het vergoeden van de proceskosten in de eerste suppletoire begroting 2021 worden opgenomen.

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

De kosten van DNB voor het toezicht op de BES-eilanden en de bijdrage aan het Financieel Expertise Centrum (FEC) vallen gezamenlijk 1,1 mln. lager uit dan begroot bij de tweede suppletoire begroting.

Uitgaven

Bekostiging

Zie de toelichting onder 'Verplichtingen'.

Opdrachten

Zie de toelichting onder 'Verplichtingen'.

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

Zie de toelichting onder 'Verplichtingen'.

2

Kamerstukken II 2020-2021, 33532, nr. 89

Licence