Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Belastingen

Artikel 1 Belastingen

Verplichtingen

Per saldo is er voor een bedrag van € 278,5 mln. meer verplichtingen aangegaan dan begroot in de tweede suppletoire begroting. Dit heeft verschillende oorzaken waarvan de belangrijkste:

  • Op 22 december 2020 heeft het kabinet besloten om de toeslagengedupeerden een forfaitaire compensatie van 30.000 euro aan te bieden. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de verplichtingenruimte van € 457 mln.

  • De Belastingdienst heeft naar aanleiding van diverse bevindingen uit de accountantscontrole (op basis van steekproef en projectie) de aangegane en openstaande verplichtingen verlaagd met € 121 mln.

  • Daarnaast vallen de verplichtingen ca. € 44 mln. lager uit doordat de verplichtingen voor software overeenkomsten lager zijn uitgevallen als gevolg van kortere looptijden: in plaats van het afsluiten van nieuwe meerjarige (langlopende) contracten, zijn bestaande contracten met een kortere looptijd verlengd. Omdat de verplichting gelijk is aan het totaalbedrag van het contract, leidt dit tot lagere verplichtingen dan verwacht.

  • Als laatst wordt een deel van de lagere realisatie op de verplichtingen verklaard door de per saldo lagere uitgaven (- € 13,6 mln.).

Uitgaven

Per saldo zijn voor een bedrag van € 13,6 mln. minder uitgaven gedaan dan begroot in de tweede suppletoire begroting. Onderstaand worden de belangrijkste oorzaken toegelicht.

Materieel

De uitgaven aan materieel zijn € 15,3 mln. lager dan begroot in de tweede suppletoire begroting. Dit komt omdat de overheadkosten, met name voor Facilitaire Dienstverlening en Organisatie en Personeel, lager zijn uitgevallen als gevolg van onderbezetting.

Bekostiging

De uitgaven voor bekostiging zijn € 17,2 mln. hoger dan begroot in de tweede suppletoire begroting. Dit komt voornamelijk doordat er € 12,5 mln. meer is gecompenseerd aan gedupeerden in 2020 in het kader van de herstelactie Toeslagen. Daarnaast is er € 5,6 mln. extra gerealiseerd door de uitbreiding van de eenmalige tegemoetkoming voor toeslagengedupeerden van € 750, zoals aangekondigd in de Veegbrief 2020.

Belasting- en invorderingsrente

De € 16 mln. lagere rente-uitgaven worden met name veroorzaakt door de vaststelling van definitieve verdeelsleutels voor de inkomensheffing, waardoor in 2020 een groter deel van de uitgaven dan verwacht ten laste kwam van de sociale fondsen en een kleiner deel ten laste kwam van Financiën.

Ontvangsten

Belastingontvangsten

De belastingontvangsten worden toegelicht in de Voorjaarsnota, Miljoenennota, Najaarsnota en het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Voor een toelichting op de mutaties in de afdracht van het Gemeente- en Provinciefonds en het BES-fonds (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) wordt verwezen naar de Slotwetten van de betreffende fondsen. Het Btw-compensatiefonds maakt deel uit van de begroting IX en dus van deze Slotwet. De aansluiting met de bedragen in het Jaarverslag IX 2020 (beleidsartikel 1, tabel budgettaire gevolgen van beleid) is als volgt:

Tabel 1 Aansluiting belastingontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 en 2, NvW)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 7)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2020

Totaal belastingontvangsten

193.285.600

193.285.600

175.739.478

8.909.475

184.648.953

– /– Afdracht Gemeentefonds

31.901.410

33.151.951

33.561.549

‒ 125.149

33.436.400

– /– Afdracht Provinciefonds

2.480.413

2.556.850

2.602.960

‒ 6

2.602.954

– /– Afdracht BES-fonds

41.875

44.050

55.882

‒ 4.578

51.304

– /– Belastingontvangsten artikel 6 Btw-compensatiefonds

3.426.667

3.430.553

3.607.230

‒ 42.622

3.564.608

Belastingontvangsten artikel 1 Belastingen

155.435.235

154.102.196

135.911.857

9.081.830

144.993.687

Niet-belastingontvangsten

Doorbelasting kosten vervolging

De ontvangsten voor kosten vervolging vallen € 23 mln. hoger uit dan verwacht, omdat in de tweede helft van 2020 door de Belastingdienst weer deels gestard is met het uitvoeren van invorderingsmaatregelen (aanmaningen en dwangbevelen).

Belasting- en invorderingsrente

De gerealiseerde renteontvangsten waren € 28 mln. hoger dan verwacht als gevolg van het in 2020 ontvangen van hoge rentevergoedingen over oude aanslagen vennootschapsbelasting.

Overige apparaatsontvangsten

De apparaatsontvangsten vallen bijna € 11 mln. hoger uit, doordat de Belastingdienst meer diensten heeft geleverd aan andere overheidsorganisaties, zoals Inspectie SZW, UWV en donorregister, dan eerder geraamd.

Ontvangsten boetes en schikkingen

De € 10 mln. lagere boeteontvangsten worden met name veroorzaakt door de vaststelling van definitieve verdeelsleutels voor de inkomensheffing, waardoor in 2020 een groter deel van de boeteontvangsten dan verwacht ten gunste kwam van de sociale fondsen en een kleiner deel ten gunste kwam van Financiën.

Licence