Base description which applies to whole site

3.3 De beleidsartikelen (Ministerie van Financiën IXA)

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 mln.)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

35.171

0

35.171

‒ 217

34.954

‒ 143

‒ 464

‒ 894

‒ 1.224

          

Uitgaven

35.171

0

35.171

‒ 217

34.954

‒ 143

‒ 464

‒ 894

‒ 1.224

Waarvan juridisch verplicht

99,95%

 

99,95%

 

99,95%

    
          

Rente

5.115

0

5.115

‒ 31

5.084

‒ 143

‒ 464

‒ 894

‒ 1.224

Rentelasten vaste schuld

5.115

0

5.115

‒ 31

5.084

‒ 143

‒ 408

‒ 732

‒ 1.062

Rentelasten vlottende schuld

0

0

0

0

0

0

‒ 56

‒ 162

‒ 162

Voortijdige beëindiging schuld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Leningen

30.039

0

30.039

‒ 185

29.854

1

1

1

1

Aflossing vaste schuld

30.039

0

30.039

‒ 185

29.854

1

1

1

1

Mutatie vlottende schuld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Opdrachten

17

0

17

‒ 1

16

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

Overige kosten

17

0

17

‒ 1

16

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

          

Ontvangsten

30.015

0

30.015

‒ 2.917

27.098

‒ 3.850

‒ 4.882

‒ 4.909

‒ 8.066

          

Rente

1.375

0

1.375

‒ 54

1.321

177

346

319

178

Rente vaste schuld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rente vlottende schuld

301

0

301

‒ 84

217

112

121

82

44

Voortijdige beëindiging schuld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rente derivaten lang

1.074

0

1.074

30

1.104

65

225

237

134

Rente derivaten kort

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voortijdige beëindiging derivaten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Leningen

28.640

0

28.640

‒ 2.863

25.777

‒ 4.027

‒ 5.228

‒ 5.228

‒ 8.244

Uitgifte vaste schuld

28.640

0

28.640

‒ 5.140

23.500

‒ 4.027

‒ 5.228

‒ 5.228

‒ 8.244

Mutatie vlottende schuld

0

0

0

2.277

2.277

0

0

0

0

          

Overige baten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Rentelasten vaste schuld (- € 31 mln.)

De rentelasten vallen in 2020 naar verwachting lager uit. Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. De rentetarieven zijn nu lager dan eerder geraamd. Hierdoor ontstaat een meevaller (- € 31 mln.).

Aflossing vaste schuld (- € 185 mln.)

De aflossingen op de vaste schuld worden bepaald door de uitgifte van leningen in het verleden en zijn afhankelijk van de looptijd van de diverse leningen. Uit cashmanagement overwegingen is eind 2019 een deel van de staatsobligaties met een aflosdatum in 2020 vervroegd afgelost. Hierdoor is de totale omvang van de aflossingen van de vaste schuld in 2020 gedaald (- € 185 mln.).

Ontvangsten

Rentebaten vlottende schuld (- € 84 mln.)

De raming van de rentebaten op de vlottende schuld verandert met name als gevolg van de bijstelling van de verwachte rentepercentage van het CPB voor kortlopende schuld. Deze rentepercentages zijn minder negatief, waardoor minder rentebaten worden verwacht (- € 84 mln.).

Rentebaten derivaten lang (+ € 30 mln.)

Er worden meer rentebaten op derivaten verwacht dan eerder geraamd. Dit komt met name omdat de gerealiseerde rentes op de derivaten anders zijn dan het rentepercentage van het CPB dat is gebruikt voor de ramingen (+ € 30 mln.).

Uitgifte vaste schuld (- € 5.140 mln.)

De raming voor de uitgifte van de vaste schuld is bijgesteld op basis van het financieringsplan voor 2020 en als gevolg van de vervroegde aflossingen van de schuld die eind 2019 zijn gedaan.

Mutatie vlottende schuld (+ € 2.277 mln.)

De mutatie vlottende schuld wijzigt met name als gevolg van het verwerken van het financieringsplan voor 2020 waardoor een verschuiving heeft plaatsgevonden van lange naar korte financiering.

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 mln.)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

1.531

0

1.531

0

1.531

‒ 21

‒ 119

‒ 253

‒ 271

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

100%

    
          

Uitgaven

1.531

0

1.531

0

1.531

‒ 21

‒ 119

‒ 253

‒ 271

          

Rente

31

0

31

0

31

‒ 21

‒ 119

‒ 253

‒ 271

Rentelasten

31

0

31

0

31

‒ 21

‒ 119

‒ 253

‒ 271

Uitgave bij voortijdige beëindiging (hoofdsom)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Leningen

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

Verstrekte leningen

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

          

Mutaties in rekening-courant en deposito's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RWT's en derden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sociale Fondsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Decentrale overheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

7.771

0

7.771

281

8.052

‒ 2.805

‒ 560

‒ 1.349

‒ 934

          

Rente

99

0

99

7

106

5

‒ 6

‒ 18

‒ 29

Rentebaten

99

0

99

7

106

5

‒ 6

‒ 18

‒ 29

Ontvangsten bij voortijdige beëindiging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Leningen

1.347

0

1.347

‒ 35

1.313

‒ 56

‒ 58

‒ 65

‒ 70

Ontvangen aflossingen

1.347

0

1.347

‒ 35

1.313

‒ 56

‒ 58

‒ 65

‒ 70

          

Mutaties in rekening-courant en deposito's

6.325

0

6.325

308

6.633

‒ 2.754

‒ 496

‒ 1.266

‒ 835

Agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RWT's en derden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sociale Fondsen

6.325

0

6.325

308

6.633

‒ 2.754

‒ 496

‒ 1.266

‒ 835

Decentrale overheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Ontvangsten

Ontvangen aflossingen (- € 35 mln.)

Op basis van de actuele realisaties wordt verwacht dat de aflossingen op leningen, die door de Agentschappen en RWT's zijn afgesloten, lager uitkomen dan eerder geraamd.

Mutaties in rekening-courant en deposito's (+ € 308 mln.)

Uit een actualisatie van de raming van uitgaven en inkomsten van sociale fondsen blijkt dat deze fondsen naar verwachting meer geld storten in de schatkist. Dit betekent dat de geraamde mutatie in het saldo op de rekening-couranten en deposito’s stijgt. De mutaties in rekening-courant en deposito's worden veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten van de deelnemers van het schatkistbankieren. Als een deelnemer een uitgave doet zal het aangehouden saldo op de rekening-courant dalen en dit betekent een uitgave op artikel 12. Een ontvangst van een deelnemer wordt gestort op de rekening-courant en dit zorgt voor een ontvangst op artikel 12. Het Agentschap is uitsluitend beheerder van de rekening-courant van het schatkistbankieren.

Licence