Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Verplichting

Bij het artikel Investeringen in Waterveiligheid is € 573 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere verplichtingenrealisatie komt voornamelijk voor rekening van het HWBP. Bij het project Gorinchem-Waardenburg is de plangoedkeuring door de provincie verschoven naar 2021 (€ 426 miljoen). Hierdoor kon de beschikking niet worden afgegeven. Daarnaast hebben een aantal keringbeheerders de aanvraag voor de beschikking een jaar verschoven in verband met meer benodigde voorbereidingstijd. Het betreft hier de projecten Zwolle, Zwolle -Olst. Markermeerdijk. Lauwersmeer en de voorhavens Noordelijke Lekdijk (€ 101 miljoen). Bij het HWBP-2 is € 20 miljoen minder verplicht. Voornamelijk door meevallers bij de projecten Eemdijk. Texel en Den Oever. Het project Markermeerdijk heeft meer tijd nodig gehad voor de contract behandeling. Daarnaast zijn een groot aantal kleinere bijstellingen die leiden tot een lagere verplichtingen realisatie van € 27 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De lagere kasrealisatie van € 8,4 miljoen betref met name: HWBP-2 € 4,7 miljoen op de projecten Texel, Den Oever en Houtribdijk, doordat de keringbeheerders minder kosten hebben gemaakt. Bij de Ruimte voor de Rivier is de factuur van een vastgoedtransactie te laat ingediend, waardoor betaling in 2020 niet mogelijk was € 3,2 miljoen. Daarnaast is op het project Maaswerken € 0,4 miljoen minder gerealiseerd omdat over de grondverwerving geen overeenstemming werd bereikt.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De lagere kasrealisatie van € 7,4 miljoen betref met name:

 • De uitgaven van het HWBP zijn per saldo lager (-€ 11,7 miljoen): 

  • De uitvoerende keringbeheerders hebben bij een aantal projecten een hogere subsidieaanvraag ingediend. Het betreft onder andere de projecten: Maasovereenkomst (€ 2,3 miljoen), Neder Betuwe (€ 8,9 miljoen), Ravenstein (€ 4 miljoen), de voorhavens Noordelijke Lekdijk (€ 2,5 miljoen), Lauwersmeerdijk (€ 2,0 miljoen) en diverse projecten met kleine afwijking (€ 2,0 miljoen).

  • Daarnaast is bij een aantal projecten de subsidieaanvraag van de uitvoerende keringbeheerders lager dan afgesproken. De projecten zijn: Sterke Lekdijk (-€ 2,9 miljoen) en Nieuwe Normering (-€ 3,6 miljoen) en Stadsdijk Zwolle (-€ 27 miljoen) waar de subsidieaanvraag is doorgeschoven .

1.03 Studiekosten

De mutaties slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)

 • Tekort vanwege doorschuiven van de overprogrammering (€ 21,6 miljoen).

 • Vertraging in de uitvoeringsplanning door met name bestuurlijke afspraken tussen de regionale partijen. Het budget schuift door naar 2021 in afwachting van de nog te ontvangen programmering van de provincie Overijssel o.b.v. de projectbeslissing. Tevens vertraging van de verkenningen Arcen. Well. Thorn-Wessem en Baarlo in verband met bestuurlijke afspraken met de Waterschappen (‒ € 14,2 miljoen). 

 • Als gevolg van Covid-19 zijn diverse activiteiten vertraagd in de uitvoering. Hierdoor schuiven facturen door naar 2021 met als gevolg een lagere realisatie in 2020. Vertraging in uitvoeringsplanningen met name bij de opstartfase projecten Integraal Rivierenmanagement vanwege voortschrijdend inzicht in de uit te voeren activiteiten en tenslotte vertragingen als gevolg van Covid-19 (-€ 3,3 miljoen).

 • Diverse kleine posten van per saldo € 0,2 miljoen hogere realisatie.

Ontvangsten

In 2020 is op artikel 1 Waterveiligheid € 7,5 miljoen meer ontvangen dan verwacht. Deze hogere ontvangst betreft:

 • een snellere betaling van de provincie Zeeland voor het natuurpark Waterschelde gedeelte Bath en Ossenisse (€ 2,5 miljoen);

 • een hogere ontvangsten van waterschappen bij de innovatie projecten Eemdijk, Grebbedijk en Geervliet (€ 1,4 miljoen);

 • een hogere ontvangst bij het HWBP voor de projecten Lauwersmeerdijk. Noordzeekanaal en Kennisplatvorm (€ 3,4 miljoen).

 • Diverse kleinere mutaties van per saldo € 0,2 miljoen.

Licence