Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 3 Toekomstfonds

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2019 € 207,5 mln minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 122,8 mln minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 2,2 mln lager dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 2 mln:

 • Voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen is € 84 mln minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot. Dit komt doordat de fondsversterking van de ROM’s van € 75 mln niet in 2020 gerealiseerd kon worden. Dit zal alsnog in 2021 plaatsvinden. Daarnaast zijn de kapitaalstortingen in de ROM Flevoland (€ 4 mln) en Investeringsfonds Zeeland (€ 5 mln) doorgeschoven naar 2021.

 • Voor de Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek is € 2,4 mln minder aan verplichtingen gerealiseerd. Dit betreft de niet aangewende buffer die beschikbaar is voor niet volledig revolverende investeringen in het onderzoeksdeel van het Toekomstfonds.

 • De committering aan REGMED (€ 10 mln) kon niet in 2020 worden gerealiseerd. Samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt hier in 2021 verder vorm aan gegeven.

 • Voor de Seed Capital regeling werd € 11,1 mln minder aan verplichtingen aangegaan dan de raming. Dit hield onder andere verband met de openstelling in 2020 die in totaal voor de Seed Capital regeling en de Seed Business Angels € 62 mln bedroeg. Hiervan werd het opengestelde budget voor de Seed Business Angels niet geheel benut. De resterende middelen schuiven door naar 2021.

 • De middelen Startups/MKB zijn gereserveerd voor het MKB-actieplan. Deze middelen kwamen niet tot besteding (- € 12,4 mln) omdat geplande openstellingen van de regelingen MKB-!idee en MKB-werkplaatsen vanwege de coronacrisis werden doorgeschoven naar 2021.

Uitgaven

Uitgavenmutaties groter dan € 2 mln:

 • Voor het Dutch Venture Initiative is € 21,2 mln minder uitgegeven dan de raming. De omvang en het moment van de uitgaven in het kader van het Dutch Venture Initiative worden bepaald door de investeringen en terugontvangsten van de fondsen bij hun portfolio-bedrijven. Deze investeringen en ontvangsten fluctueren in aantal en omvang. Vooraf zijn deze fluctuaties niet precies te ramen.

 • Voor de Regionale Ontwikkelingsmaaschappijen is € 100,4 mln minder uitgegeven dan geraamd. De reden hiervoor is dat de fondsversterking van de ROM’s van € 75 mln niet in 2020 kon worden gerealiseerd. Daarnaast zijn de kapitaalstorting in de ROM Flevoland (€ 4 mln) en Investeringsfonds Zeeland (€ 5 mln) doorgeschoven naar 2021 en werd er door de ROM’s € 15,4 mln van de beschikbare middelen voor de Coronaoverbruggingsleningen niet opgevraagd. Deze middelen schuiven door naar 2021.

 • Voor de investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek werd de beschikbare buffer niet aangewend (- € 2,4 mln) en werd er € 2,5 mln minder uitgegeven in het kader van de regeling Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten (TOF) vanwege een lagere liquiditeitsbehoefte.

 • Voor de regeling Thematische Technology Transfer (leningendeel) werd € 2,4 mln minder uitgegeven vanwege een lagere liquiditeitsbehoefte van de TTT-fondsen.

 • De committering aan REGMED kon niet in 2020 worden gerealiseerd waardoor ook het kasbudget van € 10 mln niet werd aangewend.

 • Voor het Innovatiekrediet is € 4,6 mln minder uitgegeven dan geraamd. De kasuitgaven op het Innovatiekrediet fluctueren jaarlijks door individuele uitbetalingsafspraken met bedrijven op basis van afgesproken mijlpalen.

 • Voor de Seed Capital regeling werd € 46,4 minder uitgegeven dan geraamd. De uitfinanciering van de verplichtingen van de Seed Capital regeling vindt plaats op basis van liquiditeitsbehoefte van de Seedfondsen. Dit kan van jaar op jaar fluctueren. Daarnaast was het vanwege het Rijksbrede begrotingskader niet mogelijk het kasbudget meerjarig in de tijd te spreiden op basis van het verwachte ritme van kasuitfinanciering.

 • De middelen voor Startups/MKB (MKB-actieplan) van in totaal € 12,9 mln kwamen niet tot besteding omdat geplande openstellingen van de regelingen MKB-!idee en MKB-werkplaatsen vanwege de coronacrisis werden doorgeschoven naar 2021. 

Ontvangsten

Ontvangstenmutaties groter dan € 2 mln:

 • Er is € 17,9 mln ontvangen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen in het kader van de Corona Overbruggingslening (COL). Dit betreft middelen die in 2021 opnieuw beschikbaar komen voor de COL via de ROM’s.

 • De ontvangsten voor het Fund of Funds / Dutch Venture Initiative van € 11,9 mln zijn niet in 2020 gerealiseerd. Naar verwachting zullen in 2021 de eerste ontvangsten op de EZK-begroting worden gerealiseerd.

 • Als gevolg van de coronacrisis is voor het Innovatiekrediet aan ondernemingen de mogelijkheid van uitstel van aflossing en rentebetaling verleend, waardoor er € 8,5 mln minder ontvangsten gerealiseerd zijn.

Licence