Base description which applies to whole site

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen, evenals de schadeloosstelling aan de Nederlandse leden van het Europees Parlement geraamd.

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement zorg voor de uitgaven ten behoeve van:

  • de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer (artikel 2.1);

  • de reis- en overige kostenvergoedingen van de leden van de Tweede Kamer (artikel 2.1);

  • de wachtgelden van oud-leden van de Tweede Kamer (artikel 2.2);

  • de pensioenen van oud-leden van de Tweede Kamer en hun nabestaanden (artikel 2.2); en

  • de schadeloosstelling van de Nederlandse leden van het Europees parlement (die niet door het Europees parlement betaald worden) (artikel 2.3).

Aan deze activiteiten zijn de volgende kengetallen verbonden:

Tabel 3 Aantallen deelgerechtigden

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pensioenen oud-leden

452

455

460

455

448

442

Wachtgelden oud-leden

66

55

36

15

69

62

Totaal

518

510

496

470

517

504

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.2

Voor 2020 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Art.nr.

Verplichtingen

34.521

32.396

32.396

33.972

32.930

31.930

32.416

Uitgaven

34.521

32.396

32.396

33.972

32.930

31.930

32.416

2.1

Schadeloosstelling

23.461

21.486

21.486

21.486

21.487

21.487

21.487

2.2

Pensioenen en wachtgelden

10.943

10.798

10.798

12.374

11.331

10.331

10.817

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

117

112

112

112

112

112

112

Ontvangsten

14

86

86

86

86

86

86

2.1 Schadeloosstelling

Op dit artikelonderdeel staan de uitgaven voor de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de uitgaven voor schadeloosstelling en de reis- en overige kostenvergoedingen voor de leden van de Tweede Kamer.

2.2 Pensioenen en wachtgelden

Op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers draagt de Tweede Kamer zorg voor de uitgaven aan pensioenen en wachtgelden voor de oud-leden van de Tweede Kamer. In verband met de verkiezingen is het budget voor 2021 hoger.

2.3 Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

Uit hoofde van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement betaalt de Tweede Kamer schadeloosstelling aan Nederlandse leden van het Europees Parlement, die niet door het Europees Parlement worden betaald. Dit geldt nu voor één lid van het Europees Parlement.

Ontvangsten

De ontvangsten op dit onderdeel hebben betrekking op de verrekening van neveninkomsten.

2

Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.4 lid 4

Licence