Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

32.396

0

32.396

0

32.396

0

0

0

0

          

Uitgaven

32.396

0

32.396

0

32.396

0

0

0

0

2.1 Schadeloosstelling

21.486

0

21.486

0

21.486

0

0

0

0

2.2 Pensioenen en wachtgelden

10.798

0

10.798

0

10.798

0

0

0

0

2.3 Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

112

0

112

0

112

0

0

0

0

          

Ontvangsten

86

0

86

0

86

0

0

0

0

Toelichting

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Licence