Base description which applies to whole site

Artikel 11. Centraal apparaat

Op dit artikel worden naast alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement ook de apparaatsuitgaven van de agentschappen gepresenteerd.

Tabel 21 Budgettaire gevolgen, niet-beleidsartikel 11 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Art.nr.

Verplichtingen

431.675

463.513

401.762

383.013

375.854

375.488

374.640

Uitgaven

433.319

463.513

401.762

383.013

375.854

375.488

374.640

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

433.319

463.513

401.762

383.013

375.854

375.488

374.640

Personele uitgaven

216.040

232.814

200.694

178.664

172.706

172.577

172.138

waarvan: eigen personeel

198.271

202.529

181.324

167.944

164.356

164.216

163.777

waarvan: inhuur externen

14.298

25.638

15.290

6.640

4.270

4.271

4.271

waarvan: overige personele uitgaven

3.471

4.647

4.080

4.080

4.080

4.090

4.090

Materiele uitgaven

217.279

230.699

201.068

204.349

203.148

202.911

202.502

waarvan: bijdrage SSO's

199.074

209.495

190.896

190.927

190.468

191.015

190.646

waarvan: ICT

946

3.948

42

0

0

0

0

waarvan: overige materiële uitgaven

17.259

17.256

10.130

13.422

12.680

11.896

11.856

Ontvangsten

45.253

62.198

19.292

19.292

19.116

19.116

19.116

In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief het Huis voor Klokkenluiders (HvK). De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Deze zijn vanwege het specifieke karakter begroot op beleidsartikel 2.

De apparaatskosten van BZK bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en de apparaatskosten voor acht baten-lastenagentschappen. In tabel 22 staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD aangegeven.

Tabel 22 Totaal apparaatsuitgaven ministerie (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van BZK

683.060

741.653

683.878

675.374

669.955

669.425

668.018

Kerndepartement

433.319

463.513

401.762

383.013

375.854

375.488

374.640

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

249.741

278.140

282.116

292.361

294.101

293.937

293.378

Tabel 23 geeft een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen, de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s).

Tabel 23 Totaaloverzicht apparaatskosten agentschappen en ZBO's/RWT's (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal apparaatskosten Agentschappen

1.214.191

1.270.515

1.327.819

1.315.549

1.305.896

1.287.067

1.327.117

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

115.032

97.912

102.975

105.379

102.908

90.892

132.593

Logius

177.205

228.368

220.867

192.768

187.142

182.236

182.630

P-Direkt

78.522

86.871

91.897

93.701

91.895

89.988

87.943

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

232.415

247.250

264.841

271.841

271.841

271.841

271.841

FMHaaglanden (FMH)

118.422

123.208

130.471

130.471

130.471

130.471

130.471

SSC-ICT

226.662

209.150

212.705

212.705

212.705

212.705

212.705

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

257.046

266.706

292.810

297.431

297.681

297.681

297.681

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

8.887

11.050

11.253

11.253

11.253

11.253

11.253

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1

206.845

212.439

227.860

223.264

214.467

212.967

209.267

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

1.345

1.539

1.360

1.364

1.367

1.367

1.367

Referendumcommissie

0

0

0

0

0

0

0

Kadaster

205.500

210.900

226.500

221.900

213.100

211.600

207.900

1

BZK verstrekt bijdragen aan vijf begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), Huis voor Klokkenluiders (HVK), de Referendumcommissie, de Huurcommissie en het Kadaster. De apparaatskosten van het HVK en de Huurcommissie zijn hier niet vermeld, omdat ze respectievelijk worden bekostigd vanuit de apparaatskosten van het kerndepartement (artikel 11) en de apparaatskosten van het agentschap Dienst van de Huurcommissie (DHC). De apparaatsuitgaven voor de Referendumcommissie worden geraamd op nihil, tenzij er in een jaar een referendum wordt voorzien. Bij de SAIP worden de apparaatskosten niet alleen door BZK gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. Voor meer informatie over de ZBO’s en RWT’s van BZK zie de bijlage ZBO’s en RWT’s in de begrotingshoofdstukken IIB en VII.

Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in tabel 24 weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het Ministerie van BZK.

Tabel 24 Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal (bedragen x € 1.000)

Directoraat Generaal

2020

Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD)

34.921

Bestuur, Ruimte en Wonen (DGBRW)

2.435

Koninkrijksrelaties (DGKR)

1.368

Omgevingswet (PDGOW)

7.256

Overheidsorganisatie (DGOO)

169.829

Vastgoed en bedrijfsvoering Rijk (DGVBR)

12.038

SG-Cluster (SGC)

170.842

Huis voor Klokkenluiders

3.073

Licence