Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

15

Hoofdvaarwegennet

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

883.918

 

883.918

164.830

1.048.748

‒ 6.189

36.876

53.318

19.813

Uitgaven

1.315.532

 

1.315.532

65.223

1.380.755

117.267

‒ 1.622

46.753

108.053

waarvan juridisch verplicht

  

98%

 

100%

    

15.01

Verkeersmanagement

10.501

 

10.501

400

10.901

200

100

  
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

10.501

 

10.501

400

10.901

200

100

  

15.02

Beheer onderhoud en vervanging

380.629

 

380.629

67.400

448.029

96.123

86.561

‒ 7.474

17.839

15.02.01

Beheer en onderhoud

283.760

 

283.760

90.822

374.582

124.282

85.302

‒ 553

‒ 3.317

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

279.633

 

279.633

42.921

322.554

117.113

88.563

1.363

1.363

15.02.04

Vervanging

96.869

 

96.869

‒ 23.422

73.447

‒ 28.159

1.259

‒ 6.921

21.156

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1

 

1

 

1

0

0

0

0

15.03

Aanleg

296.156

 

296.156

‒ 2.206

293.950

14.136

‒ 94.221

54.248

89.923

15.03.01

Realisatieprogramma

239.686

 

239.686

15.234

254.920

15.595

‒ 74.457

28.206

27.868

15.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

56.470

 

56.470

‒ 17.440

39.030

‒ 1.459

‒ 19.764

26.042

62.055

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

339

 

339

995

1.334

184

   

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

267.985

 

267.985

‒ 2.989

264.996

6.982

6.014

55

11

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

360.261

 

360.261

2.618

362.879

‒ 174

‒ 76

‒ 76

280

15.06.01

Apparaatskosten RWS

325.724

 

325.724

3.034

328.758

242

340

340

280

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

325.724

 

325.724

3.034

328.758

242

340

340

280

15.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

34.537

 

34.537

‒ 416

34.121

‒ 416

‒ 416

‒ 416

 
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

34.537

 

34.537

‒ 416

34.121

‒ 416

‒ 416

‒ 416

 

Ontvangsten

90.877

 

90.877

‒ 5.518

85.359

49.731

2.903

‒ 154

‒ 1.377

15.09

Ontvangsten

90.877

 

90.877

‒ 5.518

85.359

49.731

2.903

‒ 154

‒ 1.377

Toelichting

Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet

Het programma op artikel 15 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2021 met € 165 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 (+ € 144 miljoen), de actualisatie van de projectplanningen (– € 42 miljoen) en een aantal overboekingen vanuit de Investeringsruimte Hoofdvaarwegen (+ € 47 miljoen).

Daarnaast is er een bijdrage ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 15 miljoen) voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt.

15.01 Verkeersmanagement

Ten behoeve van het programma Beter Bediend is in totaal € 5 miljoen toegevoegd aan dit artikelonderdeel vanuit de investeringsruimte Vaarwegen, waarvan € 0,4 miljoen in 2021 (Kamerstukken II,2018–2019, 31 409, nr. 219).

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2020 (+ € 18 miljoen), de actualisatie van het programma ( € 6,7 miljoen), een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 15,2 miljoen) en een toevoeging Beheer en Onderhoud (+ € 27,5 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 18 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 18 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervanging en planuitwerking en verkenning ( € 6,7 miljoen):

 • Overdracht Brokx-Nat ( € 31 miljoen): In 2021 worden naar verwachting de Haven Oudeschild en wegen en paden Texel afgekocht (+ € 18 miljoen). Daarnaast is er eind vorig jaar overeenstemming bereikt met de provincie Groningen en Drenthe over de overdracht van de zijtakken naar beide provincies. Hiervoor wordt € 13 miljoen naar 2021 geschoven.

 • Vervanging (-€ 24,3 miljoen): Actualisatie programma Vervanging en Renovatie (€ 4,1 miljoen) en de reservering Vervanging en Renovatie voor VenR-projecten (-€ 28,4 miljoen).

Overboeking EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

 • In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee. Dit zijn zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 15,2 miljoen in 2021).

Toevoeging Beheer en Onderhoud

Uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor beheer en onderhoud. In 2021 wordt € 27,5 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 20 naar artikel 15.02 om deze spanning beheersbaarder te maken.

15.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt per saldo met ‒ € 2,2 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van:

 • verlagingen door de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 29 miljoen);

 • verschillende actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma(- € 86,8 miljoen);

 • een overboeking naar het ministerie van Defensie (- € 6,5 miljoen) voor noodsleephulp op de Noordzee om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen.

 • het doorvoeren van de kasschuif met het generale beeld (+ € 138 miljoen)

 • een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (– € 18,6 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 29 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 29 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen binnen de projecten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning (– € 18,6 miljoen). De grootste verschuivingen vinden betreffende volgende projecten:

 • Toekomstvisie Waal (- € 13,7 miljoen in 2021): Door vertraging in de uitspraak van de Raad van State onder andere met betrekking tot PAS schuift de start van de realisatie op naar 2024.

 • Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (- € 12,9 miljoen in 2021): in afwachting van de bestuursovereenkomst worden minder uitgaven verwacht in 2021.

 • Maasroute fase 2 (€ 2,3 miljoen in 2021): het contract voor het project verruiming Berg-Obricht is in maart 2020 gegund. In juni 2020 heeft de opdrachtnemer de planning en de termijnstaat voor de uitvoering ingediend. Deze is door RWS vastgesteld. Op basis van deze planning wordt eerder gestart met het project en worden de middelen eerder uitgegeven.

 • Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (€ 3,9 miljoen in 2021): De planning is herzien waardoor de kasuitgaven grotendeels in 2021 vallen.

 • Reservering Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 1,9 miljoen in 2021): Er zijn middelen naar voren geschoven voor onder andere beheer- en bedienkosten en de realisatie van bediening op afstand.

Kasschuif generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (15.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 3 miljoen in 2021 is het gevolg van programma actualisaties (– € 7 miljoen in 2021) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 0,5 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 0,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 0,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen

Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen op de volgende budgetten verschoven tussen geïntegreerde contractvormen en planuitwerking en verkenning:

 • Zeetoegang IJmond (- € 12,1 miljoen): door vertraging in de gunning van het deelproject Selectieve onttrekking schuiven middelen op naar latere jaren.

 • Sluis Eefde (+ € 6 miljoen): in verband met het verschuiven van geplande voltooiingsdatum is de betaling opgeschoven naar 2021.

15.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 5,5 miljoen in 2021 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 40,2 miljoen), actualisaties van het ritme van de ontvangsten (- € 51,4 miljoen) en hogere bijdrage van derden (+ € 5,7 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 40,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 40,2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie ontvangsten

 • Zeetoegang IJmond (- € 42,2 miljoen): door latere oplevering van het project is de verwachting dat de ontvangsten in 2022 binnenkomen.

 • Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 10,6 miljoen): de ontvangsten van de CEF-subsidie komen later binnen dan geraamd. Dit is gevolg van de langlopende aanvraagprocedure voor deze subsidie. Dit bedrag komt naar verwachting in 2022 binnen.

Bijdragen derden

 • VBS-tarief (€ 1,8 miljoen): In de laatste maanden van 2020 is € 1,8 miljoen ontvangen in het kader van de verkeersbegeleiding (het VBS-tarief). Dit bedrag wordt overgeboekt naar de Investeringsruimte hoofdvaarwegennet.

 • Maasroute fase 2 (€ 2,7 miljoen): De afrekening van de CEF subsidie heeft inmiddels plaatsgevonden.

 • Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 (€ 1,0 miljoen): De afrekening van de CEF subsidie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Licence