Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.879.158

 

1.879.158

‒ 816.409

1.062.749

355.158

460.363

3.005

155.647

Uitgaven

218.763

 

218.763

155.780

374.543

‒ 95.111

‒ 209.142

‒ 191.541

‒ 89.615

waarvan juridisch verplicht

  

71%

 

100%

    

17.03

Hogesnelheidstrein-Zuid

3.116

 

3.116

‒ 3.002

114

0

‒ 231

‒ 750

0

17.03.01

Realisatie HSL-zuid

3.116

 

3.116

‒ 3.002

114

0

‒ 231

‒ 750

0

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

460

 

460

4.548

5.008

   

‒ 9

17.07

ERMTS

49.033

 

49.033

52.206

101.239

‒ 1.717

‒ 61.314

‒ 187.688

‒ 1.095

17.07.01

Realisatieprogramma ERTMS

42.830

 

42.830

55.935

98.765

‒ 4.125

‒ 61.314

‒ 187.688

‒ 1.095

17.07.02

Verkenning en planuitwerkingsprogramma ERMTS

6.203

 

6.203

‒ 3.729

2.474

2.408

   

17.08

Zuidasdok

25.576

 

25.576

40.687

66.263

‒ 83.139

‒ 151.561

‒ 38.490

21.055

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

140.578

 

140.578

61.341

201.919

‒ 10.255

3.964

35.387

‒ 109.566

17.10.01

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma

86.619

 

86.619

90.015

176.634

63.037

91.219

81.779

121.628

17.10.02

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; planuitwerking

53.959

 

53.959

‒ 28.674

25.285

‒ 73.292

‒ 87.255

‒ 46.392

‒ 231.194

Ontvangsten

64.739

 

64.739

‒ 2.414

62.325

‒ 23.342

‒ 15.384

10.655

‒ 27.059

17.09

Ontvangsten

64.739

 

64.739

‒ 2.414

62.325

‒ 23.342

‒ 15.384

10.655

‒ 27.059

Toelichting

Actualisatie programma Megaprojecten verkeer en vervoer

Het programma op artikel 17 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

Verplichtingen

De verplichtingenverlaging met € 816,2 miljoen in 2021 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (+ € 527,5 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten waarbij hoofdzakelijk verplichtingenbudget planuitwerking PHS doorschuift naar latere jaren (- € 681 miljoen) en een aantal verplichtingenschuiven voor project Zuidasdok (- € 656 miljoen); de kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken 32668 nr. 16).

17.07 ERTMS

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 52,2 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de kasschuif met het generale beeld (€ 67,3 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 15 miljoen).

Kasschuif generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor ERTMS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 15 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 per saldo € 15 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het betreft een specifieke uitkering aan de provincie Limburg (- € 34,5 miljoen) die van 2021 naar 2020 is geschoven. Daarnaast is € 20 miljoen kasbudget doorgeschoven van 2020 naar 2021. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 40,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020 (- € 4,9 miljoen) en de actualisatie van het programma (€ 45,4 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 4,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 4,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma Zuidasdok

Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project Zuidasdok wordt het kasbudget in 2021 met € 45,4 miljoen verhoogd. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij dit project (Kamerstukken 32668 nr. 16).

17.10 Programma Hoofdfrequent Spoor

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met € 61,3 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de kasschuif met het generale beeld (€ 80,3 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 19 miljoen).

Kasschuif generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd op de budgetten voor PHS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 19 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 per saldo € 19 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Licence