Base description which applies to whole site
+

3.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

           

Ontvangsten

13.312.853

 

13.312.853

752.580

14.065.433

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

19.09

Ten laste van begroting IenW

13.312.853

 

13.312.853

752.580

14.065.433

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

Toelichting

De opwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van de kasschuif om de uitgaven op het Infrastructuurfonds in het juiste ritme te zetten. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Licence