Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

   

5.070

5.070

    

Uitgaven

   

4.964

4.964

    

waarvan juridisch verplicht

    

22%

    

18.06

Externe veiligheid

   

4.964

4.964

    

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

         

18.08.01

Apparaatskosten RWS

         

18.08.02

Overige netwerkoverstijgende kosten

         

18.08.03

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

         

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

         

18.12.01

Beheer en onderhoud

         

18.12.02

Vervanging

         

Ontvangsten

   

‒ 279.862

‒ 279.862

    

18.09

Ontvangsten

   

4

4

    

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

   

‒ 279.866

‒ 279.866

    
Toelichting

18.06 Externe veiligheid

De wijziging op artikelonderdeel 18.06 komt voort uit de verrekening van het saldo van €4,964 miljoen wegens onderschrijding van 2020 naar 2021.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Het saldo van de afgesloten rekeningen bedraagt € -279,9 miljoen. Het betreft de verrekening van het saldo van 2020.

Licence