Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

231.300

 

231.300

‒ 64.727

166.573

54.527

16.342

82.629

44.175

Uitgaven

234.674

 

234.674

‒ 64.523

170.151

37.823

21.433

96.980

529

waarvan juridisch verplicht

  

0%

 

0%

    

20.01

Verkenningen

1.695

 

1.695

2.212

3.907

5.000

‒ 25.989

22.489

‒ 45.651

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

0

 

0

 

0

‒ 5.000

  

5.000

20.03

Reserveringen

232.979

 

232.979

‒ 77.190

155.789

48.350

47.067

73.750

27.730

20.03.01

Gebiedsprogramma's

25.574

 

25.574

‒ 7.700

17.874

‒ 500

11.067

32.000

30.000

20.03.02

Overige reserveringen

207.405

 

207.405

‒ 69.490

137.915

48.850

36.000

41.750

‒ 2.270

20.04

Generieke investeringsruimte

0

 

0

200

200

    

20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

0

 

0

10.255

10.255

‒ 10.527

355

741

13.450

20.05.01

Investeringsruimte Hoofdwegennet

0

 

0

0

0

1.193

960

741

1.426

20.05.02

Investeringsruimte Spoorwegen

0

 

0

1.498

1.498

‒ 2.720

‒ 605

 

12.254

20.05.03

Investeringsruimte Hoofdvaarwegen

0

 

0

8.757

8.757

‒ 9.000

   

Ontvangsten

0

 

0

 

0

    

20.09

Ontvangsten

0

 

0

 

0

    
Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2021 met € 64,7 miljoen verlaagd. Dit komt met name door het actualiseren van de kasreeksen.

20.01 Verkenningen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 2,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 2,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

20.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 77,2 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 (€ 89,6 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 38,1 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 165,4 miljoen), de toevoeging van de RWS COVID gerelateerde meerkosten (€ 22,5 miljoen), de toevoeging van de middelen voor het Compensatiepakket Zeeland (€ 5 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 89,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 89,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Gebiedsprogramma's

Bij de gebiedsprogramma's (- € 7,7 miljoen) vinden verschillende saldomutaties en een schuif naar voren plaats. Tevens wordt een overboeking gedaan ten behoeve van de bijdrage voor GoedopWeg binnen het programma U-Ned (€ 3,5 miljoen euro) en de beschikking BDU van het jaar 2021 ten behoeve van KTA MoVe 2020-2021 (aanpak grote kruising-Algera, € 4,1 miljoen euro).

Overboekingen naar HXII

Vanuit artikelonderdeel 20.03 worden er middelen overgeboekt naar Hoofdstuk 12 voor verschillende onderwerpen (- € 38,1 miljoen. Hieronder worden de voornaamste overboekingen toegelicht:

  • Er wordt € 10,5 miljoen overgeboekt ten behoeve van het Schone Lucht Akkoord. De uitvoering van het Schone Lucht Akkoord wordt verantwoord op HXII.

  • Er wordt € 8,5 miljoen overgeboekt naar de Brede Doeluitkering (BDU) voor slimme en duuzame mobiliteit, de corridor Amsterdam Hoorn en korte termijn aanpak MoVe.

  • Voor slimme en duurzame mobiliteit wordt er via HXII € 5 miljoen overgeboekt naar regionale partijen in de vorm van een specifieke uitkering.

  • Er wordt € 4 miljoen overgeboekt naar HXII ten behoeve van het programma U-Ned.

  • Ten behoeve van het beheer en onderhoud van infrastructuur wordt er € 3,9 miljoen overgeboekt naar HXII voor Caribisch Nederland.

Overboekingen andere artikelen

Artikelondereel 20.03 wordt met € 165,4 miljoen verlaagd als gevolg van overboekingen naar andere artikelen. De voornaamste overboekingen worden hieronder toegelicht:

  • Voor de Regeling SPV is € 150 miljoen vanuit de Reservering SPV op dit artikelonderdeel overgeboekt naar artikel 12. Het subsidieplafond van de regeling is in het najaar 2020 opgehoogd naar € 200 miljoen. Hiervan bedraagt € 50 miljoen het tekort in 2020 (negatief saldo 2020) en € 100 miljoen de ophoging van € 100 miljoen naar € 200 miljoen.

  • Naar aanleiding van de afspraken in het BO MIRT over goederenvervoercorridors wordt er in totaal € 67,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13 en 15. In 2021 gaat het om een bedrag van € 6,7 miljoen. Deze middelen worden ingezet voor langere treinen tussen Rotterdam, Venlo en Bad Bentheim, digitale transportstrategie, herontwerp knooppunt Venlo, regeling kademuren en modal shift.

  • Vanuit de reservering klimaatneutrale netwerken wordt € 7,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13 voor de aanvraag van ProRail voor klimaatbestendige en circulaire infrastructuurprojecten.

Toevoeging RWS COVID gerelateerde meerkosten

Op de begroting van het Infrastructuurfonds zijn generale middelen toegevoegd voor de meerkosten bij RWS naar aanleiding van COVID (€ 22,5 miljoen). Later dit jaar worden deze middelen toegevoegd aan de projecten van RWS waar de meerkosten zijn gemaakt.

Toevoeging Compensatiepakket Zeeland

Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Met deze overboeking van € 5 miljoen wordt een reservering gemaakt voor de ontwikkeling stationsomgeving Vlissingen.

20.05 Investeringsruimte

Alle mutaties binnen de modaliteit specifieke investeringsruimte worden toegelicht op de productartikelen.

Licence