Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

4.595

0

4.595

400

4.995

0

0

0

0

          

Uitgaven

4.595

0

4.595

400

4.995

0

0

0

0

          

Institutionele inrichting

         

Apparaat

2.868

0

2.868

400

3.268

0

0

0

0

Materiële uitgaven

         

Decoraties

1.722

0

1.722

0

1.722

0

0

0

0

Riddertoelagen

5

0

5

0

5

0

0

0

0

          

Ontvangsten

199

0

199

0

199

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Apparaat

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) worden middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Daarnaast is als gevolg van Covid-19 vertraging opgelopen in de toelevering van de koninklijke onderscheidingen. De benodigde middelen zijn daarom bij tweede suppletoire begroting 2020 afgeboekt en worden nu toegevoegd aan het budget voor 2021.

Licence