Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

2.157

0

2.157

386

2.543

0

0

0

0

          

Uitgaven

2.157

0

2.157

386

2.543

0

0

0

0

          

Institutionele inrichting

         

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.157

0

2.157

386

2.543

0

0

0

0

          

Ontvangsten

75

0

75

0

75

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Hiertoe worden generale middelen toegevoegd aan de begroting.

Licence