Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 9. Kiesraad

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

3.766

0

3.766

2.136

5.902

3.400

3.400

3.738

3.250

          

Uitgaven

4.947

0

4.947

2.136

7.083

3.400

3.400

3.738

3.250

          

Institutionele inrichting

         

Kiesraad

4.947

0

4.947

2.136

7.083

3.400

3.400

3.738

3.250

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Kiesraad

Bij de Kiesraad worden middelen van 2020 naar 2021 geschoven voor werkzaamheden omtrent het beheer en onderhoud van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).

Daarnaast worden er middelen overgeboekt vanaf de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het betreft structurele middelen voor investeringen in het digitaal hulpmiddel uitslagberekening en voor de capaciteit en deskundigheid van de Kiesraad, zodat het digitaal hulpmiddel op een adequate manier beheerd en onderhouden kan worden. Ook ontvangt de Kiesraad incidentele middelen voor personele ondersteuning bij de transitie naar een verkiezingsautoriteit.

Licence