Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 11 Financiering staatsschuld

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 11 (bedragen x € 1 mln.)1

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

20.926

0

20.926

‒ 9

20.917

46

127

211

2.991

          

Uitgaven

20.926

0

20.926

‒ 9

20.917

46

127

211

2.991

waarvan juridisch verplicht

    

99.92%

    
          

Opdrachten

16

0

16

0

16

0

0

0

0

Overige kosten

16

0

16

0

16

0

0

0

0

          

Rente

4.366

0

4.366

‒ 8

4.358

47

129

213

288

Rente vaste schuld

4.366

0

4.366

‒ 8

4.358

47

129

213

288

Voortijdige beëindiging schuld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Leningen

16.544

0

16.544

‒ 1

16.543

‒ 1

‒ 2

‒ 2

2.703

Aflossing vaste schuld

16.544

0

16.544

‒ 1

16.543

‒ 1

‒ 2

‒ 2

2.703

Mutatie vlottende schuld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

56.731

0

56.731

17.266

73.997

‒ 11.254

‒ 18.035

‒ 17.179

‒ 10.191

          

Rente

2.045

0

2.045

‒ 645

1.400

‒ 462

‒ 387

‒ 329

‒ 370

Rente vlottende schuld

634

0

634

‒ 138

496

‒ 39

‒ 63

‒ 116

‒ 174

Rente derivaten lang

1.411

0

1.411

‒ 507

904

‒ 423

‒ 324

‒ 213

‒ 196

          

Leningen

54.686

0

54.686

17.911

72.597

‒ 10.792

‒ 17.648

‒ 16.850

‒ 9.821

Uitgifte vaste schuld

54.686

0

54.686

314

55.000

‒ 10.792

‒ 17.648

‒ 16.850

‒ 9.821

Mutatie vlottende schuld

0

0

0

17.597

17.597

0

0

0

0

1

Als gevolg van afronding op miljoenen kan de som der delen afwijken van het totaal.

Toelichting

Ontvangsten

Rente vlottende schuld

De raming van de rentebaten op de vlottende schuld vallen lager uit (- € 138 mln.) als gevolg van wijzigingen in de omvang van de kortlopende schuld en de hoogte van de korte rente. De korte rente is minder negatief dan de rente waarmee in de begroting rekening is gehouden. De lagere rentebaten zijn het saldo van meerdere mutaties die uit deze wijzigingen volgen.

Rente derivaten lang

Er worden in 2021 minder rentebaten op derivaten verwacht dan eerder geraamd (- € 507 mln.). Dit komt met name door de voortijdige beëindiging van rentederivaten in 2020 waardoor meerjarig geraamde rentebaten al in 2020 zijn ontvangen.

Uitgifte vaste schuld

De raming voor de uitgifte van de vaste schuld is bijgesteld met + € 0,3 mld. als gevolg van een neerwaartse bijstelling van het kassaldo.

Mutatie vlottende schuld

De vlottende schuld stijgt met € 17,6 mld. Dit is het gevolg van een neerwaartse bijstelling van het kassaldo. Deze bijstelling wordt naar verwachting voor een relatief groter deel opgevangen door financiering op de geldmarkt.

Licence