Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 11 Financiering staatsschuld

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Financiering staatsschuld (bedragen x € 1 mln.)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

20.926

20.917

33

3.593

24.543

      
      

Uitgaven

20.926

20.917

33

3.593

24.543

waarvan juridisch verplicht

 

99.92%

  

99.92%

      

Opdrachten

16

16

0

0

16

Overige kosten

16

16

0

0

16

      

Rente

4.366

4.358

33

24

4.415

Rente vaste schuld

4.366

4.358

33

24

4.415

      

Leningen

16.544

16.543

0

3.569

20.112

Aflossing vaste schuld

16.544

16.543

0

0

16.543

Mutatie vlottende schuld

0

0

0

3.569

3.569

      

Ontvangsten

56.731

73.997

‒ 1.998

‒ 10.439

61.560

      

Rente

2.045

1.400

172

‒ 12

1.560

Voortijdige beëindiging derivaten

0

0

386

38

424

Rente vlottende schuld

634

496

‒ 174

‒ 47

275

Rente derivaten lang

1.411

904

‒ 40

‒ 3

861

      

Leningen

54.686

72.597

‒ 2.170

‒ 10.427

60.000

Uitgifte vaste schuld

54.686

55.000

5.000

0

60.000

Mutatie vlottende schuld

0

17.597

‒ 7.170

‒ 10.427

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Rente vaste schuld

De rentelasten vallen in 2021 naar verwachting hoger uit dan eerder geraamd (€ 57,0 mln.). Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. Aangezien de rentetarieven nu hoger zijn dan eerder geraamd levert dit een tegenvaller op.

Mutatie vlottende schuld

De mutatie vlottende schuld is voornamelijk het gevolg van de aanpassing van de financieringsbehoefte. In eerdere ramingen werd uitgegaan van een veel grotere financieringsbehoefte door de verlenging van de coronamaatregelen, waardoor de uitgifte van de vaste schuld is verhoogd. Door de eerdere verhoging van de uitgifte vaste schuld, wordt de nu verwachte financieringsbehoefte volledig opgevangen door de vaste schuld en wordt daarnaast nog een deel van de vlottende schuld afgelost (€ 3,6 mld.).

Ontvangsten

Rente

Per saldo vallen de renteontvangsten naar verwachting € 160,0 mln. hoger uit. De belangrijkste verklaringen hierbij zijn:

 • Voortijdige beëindiging derivaten

  Het voortijdig beëindigen van rentederivaten heeft geleid tot eenmalige ontvangsten van € 424,0 mln. Het betreft de contant gemaakte waarde van de rentebaten die anders later dit jaar en voor het grootste deel in de komende jaren zouden zijn ontvangen. Deze rentebaten zijn nu in één keer ontvangen. Het voortijdig beëindigen van rentederivaten draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen uit het beleidskader voor schuldfinanciering, namelijk het verlengen van de gemiddelde looptijd van de schuldportefeuille richting de 8 jaar en het beperken van het korte termijn renterisico (renterisicobedrag < 30%).

 • Rente vlottende schuld

  De rentebaten op de vlottende schuld vallen naar verwachting € 221,0 mln. lager uit, met name als gevolg van een lager beroep op de geldmarkt dan geraamd.

 • Rente derviaten lang

  De rentebaten op de derivaten vallen € 43,0 mln. lager uit doordat deze rentebaten nu bij het voortijdig beëindigen van rentederivaten worden gerealiseerd.

Leningen

Per saldo zijn de leningen naar verwachting € 12,6 mld. lager. De belangrijkste verklaringen hierbij zijn:

 • Uitgifte vaste schuld

  De raming voor de uitgifte van schuld is in de maand mei 2021 opnieuw bijgesteld als gevolg van de op dat moment verwachte financieringsbehoefte door de verlenging van coronamaatregelen (€ 5,0 mld.).

 • Mutatie vlottende schuld

  De mutatie vlottende schuld is het gevolg van het aanpassen van de financieringsbehoefte. Doordat de financieringsbehoefte nu veel lager uitvalt dan eerder geraamd wordt de financieringsbehoefte volledig opgevangen door de uitgifte van vaste schuld.

Licence