Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld

Tabel 21 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

0

0

0

57.728

57.728

40.310

33.359

29.951

29.739

          

Uitgaven

0

0

0

57.728

57.728

40.310

33.359

29.951

29.739

          

Nog te verdelen

         

Loonbijstelling

0

0

0

16.139

16.139

14.939

14.180

14.019

13.870

Prijsbijstelling

0

0

0

41.589

41.589

25.371

19.179

15.932

15.869

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

         

Toelichting

Nog te verdelen

Loonbijstelling

Dit betreft de toevoeging van de tranche 2021 loonbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Prijsbijstelling

Dit betreft de toevoeging van de tranche 2021 prijsbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Licence