Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Nationale veiligheid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

316.767

0

316.767

1.397

318.164

‒ 299

413

134

81

          

Uitgaven

316.767

0

316.767

1.397

318.164

‒ 299

413

134

81

          

AIVD apparaat

300.705

0

300.705

1.397

302.102

‒ 299

413

134

81

AIVD geheim

16.062

0

16.062

0

16.062

0

0

0

0

          

Ontvangsten

14.714

0

14.714

0

14.714

0

0

0

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 100% juridisch verplicht.

Uitgaven

AIVD apparaat

De mutatie van € 1,4 mln. wordt met name veroorzaakt door een incidentele bijdrage van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ten behoeve van ketensamenwerking.

Licence