Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Nationale veiligheid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

316.767

318.164

21.135

16.095

355.394

      

Uitgaven

316.767

318.164

21.135

16.095

355.394

      

AIVD apparaat

300.705

302.102

20.796

16.095

338.993

AIVD geheim

16.062

16.062

339

0

16.401

      

Ontvangsten

14.714

14.714

0

0

14.714

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2021.

AIVD apparaat

Dit betreft onder andere middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het continueren en intensiveren van onderzoek naar ongewenste buitenlandse financiering, het versterken van onderzoek naar een specifiek onderdeel van terroristische dreiging en het programma Nationale Cryptostrategie. Daarnaast betreft het twee kasschuiven. Een in het kader van de afrekening van de ontwikkelkosten inzake het gezamenlijke huisvestingsproject AIVD-MIVD en de ander voor middelen voor kabelinterceptie.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Uitgaven

AIVD apparaat

Dit betreft een reallocatie van middelen die voor het merendeel van het Ministerie van Defensie komen. Het betreft onderwerpen waarop wordt samengewerkt, waaronder op het gebied van cyber, UVO en de bedrijfsvoering.

Licence