Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3. Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Woningmarkt (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

4.838.493

450.000

5.288.493

238.791

5.527.284

61.232

50.067

33.513

28.198

          

Uitgaven

4.828.368

450.000

5.278.368

238.796

5.517.164

61.237

50.072

33.513

28.198

          

3.1 Woningmarkt

4.354.268

0

4.354.268

71.459

4.425.727

63.203

48.878

32.723

28.198

Subsidies (regelingen)

         

Bevordering eigen woningbezit

4.000

0

4.000

0

4.000

0

0

0

0

Binnenstedelijke Transformatiefaciliteit

20.000

0

20.000

0

20.000

0

0

0

0

Woningmarkt

4.349

0

4.349

2.962

7.311

0

0

0

0

Opdrachten

         

WSW risicovoorziening

0

0

0

104

104

0

0

0

0

Woningmarkt

3.435

0

3.435

599

4.034

5

5

0

0

Inkomensoverdrachten

         

Huurtoeslag

4.311.085

0

4.311.085

62.964

4.374.049

62.700

48.600

33.200

28.900

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Woningmarkt

3.066

0

3.066

0

3.066

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Woningmarkt

0

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

Dienst van de Huurcommissie

7.261

0

7.261

2.700

9.961

0

0

0

0

ILT (Autoriteit Woningcorporaties)

970

0

970

0

970

0

0

0

0

RVO.nl (uitvoeringskosten BEW)

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Financiën en Nationale Schuld (H9)

2

0

2

130

132

498

273

‒ 477

‒ 702

          

3.3 Woningbouw

474.100

450.000

924.100

167.337

1.091.437

‒ 1.966

1.194

790

0

Opdrachten

         

Woningbouwimpuls

250

0

250

250

500

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Woningbouwimpuls

473.600

0

473.600

147.693

621.293

‒ 1.931

1.194

790

0

Volkshuisvestingsfonds

0

450.000

450.000

‒ 356

449.644

‒ 18

0

0

0

Ouderenhuisvesting

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

Woningbouwimpuls

250

0

250

‒ 250

0

‒ 17

0

0

0

          

Ontvangsten

406.400

‒ 18.400

388.000

‒ 32.096

355.904

‒ 38.300

‒ 38.700

‒ 33.400

‒ 30.300

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 99,9% juridisch verplicht.

3.1 Woningmarkt

Subsidies (regelingen)

Woningmarkt

Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2021 een bijdrage worden toegekend voor de kosten van de verhuurdersubsidie 2020/2021 en voor sociale minima die particulier (moeten) huren, van respectievelijk USD 1.318.324 (€ 1,1 mln.), USD 366.000 (€ 0,3 mln.) en USD 245.000 (€ 0,2 mln.).

Daarnaast wordt circa € 1,3 mln. van 2020 geschoven naar 2021 voor initiatieven waarmee kennis en ervaring wordt opgedaan met alternatieve woonvormen, zoals de wooncoöperatie.

Inkomensoverdrachten

Huurtoeslag

Op basis van de ramingen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB en de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst is de raming voor de huurtoeslag bijgesteld. De uitgaven voor de huurtoeslag vallen grotendeels als gevolg van de coronacrisis hoger uit. Dit komt vooral door een hogere werkloosheid en een lagere inkomensontwikkeling.

Bijdrage aan medeoverheden

Woningmarkt

Als onderdeel van de woondeal met de Metropoolregio Amsterdam verstrekt het Rijk een bijdrage van € 2 mln. voor de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn voor de versnelling van woningbouw rondom drie stationslocaties. De studie wordt in 2021 afgerond en de uitgaven schuiven daarom door van 2020 naar 2021.

Bijdrage aan agentschappen

Dienst van de Huurcommissie

De Dienst van de Huurcommissie (DHC) maakt in 2021 tijdelijk extra kosten door verschillende wetswijzigingen die dit jaar van kracht worden, zoals de wetswijziging die huurverlaging mogelijk maakt.

3.3. Woningbouw

Bijdrage aan medeoverheden

Woningbouwimpuls

De mutaties bestaan voornamelijk uit de overheveling van € 100 mln. in 2022 en € 100 mln. in 2023 vanuit de Aanvullende Post naar de begroting van het Ministerie van BZK voor de derde tranche van de woningbouwimpuls. Deze middelen zijn in het juiste kasritme gezet door de in totaal € 200 mln. naar 2021 te schuiven.

Daarnaast wordt binnen het instrument € 20 mln. gerealloceerd voor de ouderenhuisvesting. Daarnaast is het budget voor de woningbouwimpuls in 2020 met circa € 14 mln. overschreden vanwege de afdracht aan het btw-compensatiefonds. De overschrijding wordt ingehouden op het budget voor 2021. Voor projecten in 2021 wordt circa € 11 mln. afgedragen aan het btw-compensatiefonds.

Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2021 een bijdrage worden toegekend voor het oplossen van knelpunten in de woningbouw van respectievelijk USD 75.000 (€ 0,06 mln) , USD 75.000 (€ 0,06 mln) en USD 100.000 (€ 0,08 mln).

Ouderenhuisvesting

Binnen het instrument wordt € 20 mln. herschikt voor ouderenhuisvesting vanuit de woningbouwimpuls.

Ontvangsten

Op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) en de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst is de raming voor de huurtoeslag bijgesteld. Er zijn lagere ontvangsten bij de huurtoeslag. In verband met de coronacrisis is er een milder incassoregime. Daarnaast zijn er minder en lagere terugvorderingen als gevolg van het eerder in het proces controleren van aanvragen door de Belastingdienst.

Licence