Base description which applies to whole site
+

3.14 Beleidsartikel 25. Emancipatie

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid, beleid art. 25 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

4.601

0

4.601

8.954

13.555

‒ 205

22

30

47

Uitgaven

14.147

0

14.147

8.019

22.166

‒ 23

204

208

229

waarvan juridisch verplicht (%)

71,3%

               
                   

Bekostiging

8.507

0

8.507

178

8.685

181

182

182

182

Kennisinfrastructuur: Gender- en LHBTI- gelijkheid

8.507

 

8.507

178

8.685

181

182

182

182

Subsidies (regelingen)

3.322

‒ 100

3.222

‒ 307

2.915

‒ 84

63

63

74

Vrouwenemancipatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LHBTI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gender- en LHBTI- gelijkheid 2017-2022

3.322

‒ 100

3.222

‒ 307

2.915

‒ 84

63

63

74

Opdrachten

1.204

0

1.204

‒ 325

879

‒ 132

‒ 101

‒ 98

‒ 93

Bijdrage aan medeoverheden

1.114

100

1.214

8.473

9.687

12

60

61

66

Gemeentefonds gender- en LHBTI- gelijkheid

1.114

100

1.214

8.473

9.687

12

60

61

66

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 8,9 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 8,0 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument

Bijdrage aan medeoverheden

De tegemoetkomingsregeling Transgendercollectief is in november 2020 aangekondigd. Nadere invulling van de regeling vindt plaats in het voorjaar 2021. Het budget wordt hiervoor met € 8,5 miljoen opgehoogd.

Licence