Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1. Primair onderwijs

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art.1 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

12.172.752

413.998

12.586.750

2.352.872

14.939.622

397.409

316.250

265.466

273.870

waarvan garantieverplichtingen

                 

waarvan overig

12.172.752

413.998

12.586.750

           

Totale uitgaven

12.142.752

413.998

12.556.750

963.909

13.520.659

1.374.906

463.222

263.019

277.478

waarvan juridisch verplicht (%)

99,89%

               
                   

Bekostiging

11.469.479

15.515

11.484.994

896.543

12.381.537

1.249.998

381.976

253.647

253.611

Bekostiging po-instellingen

11.090.420

85.848

11.176.268

272.260

11.448.528

343.082

311.219

245.805

245.764

Bekostiging Caribisch Nederland

19.991

 

19.991

2.280

22.271

3.147

‒ 375

‒ 374

‒ 369

Prestatiebox

306.416

‒ 127.700

178.716

18.493

197.209

7.107

7.107

7.191

7.191

Aanvullende bekostiging

22.652

57.367

80.019

‒ 4.783

75.236

329

329

329

329

Aanpak lerarentekort G5

30.000

 

30.000

696

30.696

696

696

696

696

Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs

0

0

0

607.597

607.597

895.637

63.000

0

0

Subsidies (regelingen)

95.036

354.533

449.569

2.767

452.336

2.236

1.441

628

1.490

Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

23.200

 

23.200

523

23.723

524

524

524

524

Nederlands onderwijs buitenland

12.600

 

12.600

719

13.319

719

719

719

719

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

13.130

 

13.130

749

13.879

778

806

835

835

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

126.700

126.700

0

126.700

0

0

0

0

Extra hulp voor de klas

0

204.000

204.000

0

204.000

0

0

0

0

Overige subsidies

46.106

23.833

69.939

776

70.715

215

‒ 608

‒ 1.450

‒ 588

Opdrachten

11.010

43.950

54.960

1.709

56.669

16.618

11.777

‒ 1.080

‒ 7

Opdrachten

11.010

12.550

23.560

1.709

25.269

16.618

11.777

‒ 1.080

‒ 7

Sneltesten

0

31.400

31.400

0

31.400

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

30.895

0

30.895

6.652

37.547

1.728

1.179

1.195

1.195

Dienst Uitvoering Onderwijs

30.895

 

30.895

6.652

37.547

1.728

1.179

1.195

1.195

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.731

0

7.731

‒ 359

7.372

‒ 359

‒ 359

‒ 359

‒ 359

Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds

5.228

 

5.228

‒ 414

4.814

‒ 414

‒ 414

‒ 414

‒ 414

UWV

2.503

 

2.503

55

2.558

55

55

55

55

Bijdrage aan medeoverheden

528.601

0

528.601

56.597

585.198

111.132

66.378

8.311

20.871

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

508.909

 

508.909

11.543

520.452

11.575

11.588

11.594

11.594

Caribisch Nederland

19.692

 

19.692

‒ 1.784

17.908

‒ 1.373

5.760

‒ 6.283

6.277

Scholenprogramma Groningen

0

 

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Nationaal Programma Onderwijs

0

 

0

43.838

43.838

97.930

46.030

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

‒ 6.447

830

677

677

Brede scholen

0

 

0

0

0

0

677

677

677

BES(t)4kids

0

 

0

0

0

‒ 6.447

153

0

0

Ontvangsten

10.461

5.500

15.961

12.900

28.861

0

0

0

0

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 2,4 miljard verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 ten behoeve van het bekostigingsjaar 2022 die in het najaar van 2021 al wordt verplicht. Ook wordt een groot deel van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs voor schooljaar 2021/2022 al volledig in 2021 verplicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt per saldo met € 896,5 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • aanvullende bekostiging voor de ondersteuning aan scholen voor de inzet van gekozen interventies en een toelage voor leraren op scholen met extra uitdagingen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs 2021: € 607,6 miljoen;

  • verhoging van de nieuwkomersbekostiging in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs: € 14,5 miljoen;

  • inhalen van opgelopen vertragingen van VSO-leerlingen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs: € 7,4 miljoen;

  • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021: € 260,6 miljoen (zie het algemene deel);

  • een in de veegbrief aangekondigde overlopende verplichting van € 11,4 miljoen vanuit 2020 naar 2021 inzake de Prestatiebox.

Bijdrage aan medeoverheden Het budget wordt per saldo met € 56,6 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • specifieke uitkering aan gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs: € 43,8 miljoen;

  • de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2021: € 11,5 miljoen (zie het algemene deel);

  • de bijdrage van OCW aan het scholenprogramma Groningen: € 3,0 miljoen (zie toelichting hieronder).

Toelichting bijdrage OCW aan scholenprogramma GroningenIn 2016 is tussen OCW, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de betrokken schoolbesturen en gemeenten afgesproken dat in het Groningse aardbevingsgebied 101 scholen aardbevingsbestendig en toekomstbestendig worden gemaakt.

Aan het scholenprogramma dragen, naast de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) (€ 172,5 miljoen), de gemeenten en schoolbesturen (€ 44,5 miljoen), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 23,5 miljoen) en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (€ 50,0 miljoen; waarvan € 3,0 miljoen per jaar tot en met 2034) bij.

Tot en met 2020 werden de middelen van OCW via een Decentralisatie uitkering (DU) ter beschikking gesteld aan de betreffende gemeenten. De bestuurlijke afspraken in het ondertekende convenant uit 2017 perken de bestedings- en beleidsvrijheid van de ontvangende gemeenten in, wat indruist tegen het idee van een DU. De middelen zijn bij Voorjaarsnota teruggeboekt naar de OCW-begroting en worden vanaf dat moment met terugwerkende kracht als een specifieke uitkering overgemaakt naar de vier gemeenten ten behoeve van de nieuwbouw of versterking en verduurzaming van schoolgebouwen in het aardbevingsgebied.

Hieronder is een overzicht opgenomen waarin, conform artikel 17, tweede lid, van de Financiële-verhoudingenwet, de maximaal te ontvangen bedragen per gemeente zijn opgenomen. Voor de bijdrage aan de gemeenten voor het kalenderjaar 2021 zal dit als wettelijke grondslag gelden op basis van artikel 4.23, derde lid, aanhef en onderdeel c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Specifieke uitkering scholenprogramma (bedragen in euro's)

Gemeente

Bedrag per jaar

Het Hogeland

417.520

Groningen

134.834

Midden-Groningen

896.924

Eemsdelta

1.550.722

Totaal

3.000.000

Ontvangsten

Het budget wordt per saldo met € 12,9 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de in de veegbrief aangekondigde verschuiving van de GOAB-ontvangsten. Deze oorspronkelijk in 2020 verwachte ontvangsten, zullen in 2021 materialiseren.

Licence