Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met uitzondering van de agentschappen Inspectie Leefomgeving en Transport, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en Rijkswaterstaat. Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en ICT, bijdragen aan rijksbrede SSO's en overige materiële voor het kerndepartement.

Tabel 75 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid art. 98 (bedragen x € 1.000)

Apparaat Kerndepartement

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

329.738

351.003

327.912

324.034

321.575

320.714

312.779

        

Uitgaven

317.541

363.018

335.315

328.528

321.571

320.710

312.768

        

1 Personeel

236.880

268.480

244.156

235.394

230.023

228.994

223.784

- Waarvan eigen personeel

204.931

230.475

218.170

214.720

213.769

213.196

209.540

- Waarvan externe inhuur

25.722

31.057

19.210

14.517

10.064

9.661

8.107

- Waarvan overige personele uitgaven

6.227

6.948

6.776

6.157

6.190

6.137

6.137

        

2 Materieel

80.661

94.538

91.159

93.134

91.548

91.716

88.984

- Waarvan ICT

21.495

29.988

24.845

24.953

21.827

21.354

21.247

- Waarvan bijdrage aan SSO's

50.308

47.724

42.952

43.941

43.990

43.999

44.007

- Waarvan overige materiële uitgaven

8.858

16.826

23.362

24.240

25.731

26.363

23.730

        

Ontvangsten

21.274

11.808

8.297

7.778

5.430

5.430

5.430

1 Personele uitgaven

Dit betreft alle uitgaven van het eigen personeel, de externe inhuur en postactieven voor het kerndepartement.

Eigen personeel

Onder uitgaven eigen personeel vallen de loonkosten en de uitgaven voor de personele exploitatie.

  • Onder loonkosten wordt verstaan alle uit de rechtspositiebepalingen en aanverwante (wettelijke) regelingen voortvloeiende uitgaven aan en ten behoeve van de werknemers, zoals salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering, vergoedingen voor inbesteding van personeel, toelagen, toeslagen en vergoedingen, gratificaties, onkostenvergoedingen waaronder woon-werkverkeer (ook collectieve inkoop openbaar vervoerskaarten), sociale lasten en de bijdrage aan de zorgverzekeringswet, pensioenpremies en de eindheffing loonbelasting.

  • Onder personele exploitatie worden andere personele uitgaven verstaan zoals verhuiskosten, hotels in het kader van dienstreizen, werving en selectie, keuringen, assessments, outplacement, loopbaanbegeleiding en re-integratie, arbeidsgezondheidskundige begeleiding, werkplekaanpassing, uitbesteding arbo-dienstverlening, bedrijfshulpverlening, representatie voor eigen personeel, opleiding, coaching, training, bezoek van symposia en congressen, personeelsevenementen, bijeenkomsten en recepties, noodzakelijke contributies van personeel, uitgaven sociaal flankerend beleid en dergelijke.

Externe inhuur

Dit betreft de uitgaven voor externe inhuur voor onder andere ICT-dienstverlening, de programma’s Vrachtwagenheffing, Duurzame mobiliteit, Fiets, en de Luchtruimherziening.

Overige personele uitgaven

De overige personele uitgaven betreft de uitgaven aan postactieven. Onder postactieven wordt verstaan uitgaven aan en ten behoeve van voormalig personeel, voor zover niet ten laste komend van derden (pensioen- of uitkeringsfonds) zoals Functioneel leeftijdsontslag (FLO), werkloosheidsuitkeringen, wachtgelden en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten van derden.

2 Materiële uitgaven

ICT

Bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties.

Bijdrage aan SSO's

De bijdrage aan de Shared Service Organisaties (SSO's) betreft onder andere SSC-ICT, FM Haaglanden en het Rijksvastgoedbedrijf.

Overige materiële uitgaven

Dit betreft materiële uitgaven van het kerndepartement waarvoor geldt dat deze betrekking hebben op uitgaven die bedoeld zijn voor activiteiten ter ondersteuning van het primaire proces.

Tabel 76 Apparaatsuitgaven per dienstonderdeel van de Bestuurskern (x € 1.000)

Beleidsterrein/Directoraat Generaal/artikel

2021

Totaal apparaat

335.315

Directoraat-Generaal Mobiliteit

41.586

Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal

30.153

Directoraat-Generaal Water en Bodem

20.097

Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken

24.889

Beleids- en Bestuursondersteuning

35.266

Financiën en Bedrijfsvoering

138.052

- Waarvan IenW-brede apparaatsuitgaven

84.902

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

19.576

Planbureau voor de Leefomgeving

25.696

Tabel 77 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten agentschappen en zbo's/rwt's (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

1.700.359

1.874.877

1.843.409

1.818.305

1.798.639

1.787.069

1.773.714

Kerndepartement

317.541

363.018

335.315

328.528

321.571

320.710

312.768

        
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

5.127

0

0

0

0

0

0

ProRail

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

StAB

5.127

0

0

0

0

0

0

        

Totaal apparaatskosten Agentschappen

1.377.691

1.511.859

1.508.094

1.489.777

1.477.068

1.466.359

1.460.946

RWS

1.162.277

1.256.139

1.259.879

1.244.361

1.230.247

1.220.845

1.219.766

ILT

153.196

187.342

176.086

174.155

174.680

174.460

174.460

KNMI

62.218

68.378

72.129

71.261

72.141

71.054

66.720

        
Tabel 78 Invulling taakstelling (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (totaal)

‒ 43.000

‒ 98.000

‒ 119.000

‒ 119.000

     

Kerndepartement

‒ 15.138

‒ 40.807

‒ 37.320

‒ 37.320

     

Agentschappen

    

Nea

‒ 90

‒ 180

‒ 269

‒ 269

KNMI

‒ 261

‒ 519

‒ 777

‒ 777

ILT

‒ 1.726

‒ 3.430

‒ 5.135

‒ 5.135

RWS

‒ 18.289

‒ 37.972

‒ 53.100

‒ 53.100

Totaal agentschappen

‒ 20366

‒ 42101

‒ 59281

‒ 59281

     

ZBO's

    

Kadaster

‒ 310

‒ 618

‒ 924

‒ 924

Totaal ZBO's

‒ 310

‒ 618

‒ 924

‒ 924

     

Overig

    

RIVM

‒ 361

‒ 824

‒ 1.000

‒ 1.000

Prorail

‒ 6.825

‒ 13.650

‒ 20.475

‒ 20.475

Totaal overig

‒ 7186

‒ 14474

‒ 21475

‒ 21475

Licence