Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Raad van State (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

65.597

76.117

1.643

‒ 3.263

74.497

      

Uitgaven

65.597

76.117

1.643

‒ 3.263

74.497

      

Institutionele inrichting

     

Advisering

6.499

7.535

151

10

7.696

Bestuursrechtspraak

35.388

43.208

820

‒ 3.294

40.734

Raad van State gemeenschappelijke diensten

23.710

25.374

672

21

26.067

      

Ontvangsten

1.950

1.950

0

‒ 500

1.450

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Implementatie Wet Open Overheid

Er zijn middelen aan de begroting van de Raad van State toegevoegd voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Institutionele inrichting

Bestuursrechtspraak

Op basis van de nieuwe prognose voor 2021 vinden minder vreemdelingenzaken bij de Raad van State plaats dan eerder geraamd.

Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. De Raad van State ontvangt een deel van deze middelen.

Toelichting ontvangsten

Als gevolg van een vertraagde instroom van zaken dit jaar is de realisatie van de ontvangsten lager dan de in de begroting 2021 opgenomen raming.

Licence