Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Algemene Rekenkamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

33.544

34.136

955

‒ 310

34.781

      

Uitgaven

33.544

34.136

955

‒ 310

34.781

      

Institutionele inrichting

     

Recht- en doelmatigheidsbevordering

33.544

34.136

955

‒ 310

34.781

      

Ontvangsten

1.017

1.017

0

0

1.017

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Huisvesting Algemene Rekenkamer

De huisvesting van de Algemene Rekenkamer wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Achterstallig onderhoud en de noodzaak om de bestaande gebouwen toekomstbestending te maken zijn hiervoor de aanleiding. Op deze begroting is budget toegevoegd voor de kosten die de Algemene Rekenkamer hiervoor maakt. Het budget voor de renovatie en tijdelijke huisvesting zelf is toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Institutionele inrichting

Recht- en doelmatigheidsbevordering

Als gevolg van Covid-19 heeft de Algemene Rekenkamer minder kosten gemaakt in een aantal onderdelen van de bedrijfsvoering.

Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. De Algemene Rekenkamer ontvangt een deel van deze middelen.

Licence