Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Financiële markten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Financiële markten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

26.053

33.965

‒ 1.388

419

32.996

waarvan betalingsverplichtingen

26.053

33.965

‒ 1.388

419

32.996

Muntcirculatie

5.500

2.301

455

0

2.756

Vakbekwaamheid

4.600

4.900

0

‒ 500

4.400

Bijdrage DNB toezicht en DGS BES

2.010

2.010

0

‒ 210

1.800

Bijdrage FEC

2.887

2.887

67

1.174

4.128

Overige betalingsverplichtingen

11.056

21.867

‒ 1.910

‒ 45

19.912

      

Uitgaven

26.053

33.965

‒ 1.388

419

32.996

waarvan juridisch verplicht

 

96,0%

  

84,3%

      

Bekostiging

7.240

6.534

‒ 1.862

0

4.672

Accountantskamer

1.350

1.350

76

0

1.426

Muntcirculatie

5.500

2.301

455

0

2.756

IMVO convenanten

50

50

0

0

50

Overig

340

2.833

‒ 2.393

0

440

      

Storting/onttrekking begrotingsreserve

1.875

1.625

0

0

1.625

Dotatie begrotingsreserve DGS BES

1.000

1.000

0

0

1.000

Dotatie begrotingsreserve NHT

875

625

0

0

625

      
      

Opdrachten

9.357

18.267

128

‒ 270

18.125

Wijzer in geldzaken

1.634

1.634

38

230

1.902

Vakbekwaamheid

4.600

4.900

0

‒ 500

4.400

Uitvoeringskosten SRH

0

1.650

0

0

1.650

Schadeloosstelling SRH

0

7.000

0

0

7.000

Overig

3.123

3.083

90

0

3.173

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.057

6.975

346

699

8.020

Bijdrage AFM BES-toezicht

705

705

0

‒ 125

580

Bijdrage DNB toezicht en DGS BES

2.010

2.010

0

‒ 210

1.800

Bijdrage toezicht en handhaving MIF

260

10

0

‒ 10

0

Bijdrage PSD II

195

363

0

0

363

Bijdrage FEC

2.887

2.887

67

1.174

4.128

Overig

1.000

1.000

279

‒ 130

1.149

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

524

564

0

‒ 10

554

IASB

420

420

0

0

420

(Caribean) Financial Action Task Force

104

144

0

‒ 10

134

      

Ontvangsten

10.255

10.305

2.000

‒ 1.900

10.405

      

Bekostiging

2.000

2.000

0

0

2.000

Ontvangsten muntwezen

2.000

2.000

0

0

2.000

      

Opdrachten

1.455

1.455

0

0

1.455

Wijzer in geldzaken

1.455

1.455

0

0

1.455

      

Overige ontvangsten

6.800

6.850

2.000

‒ 1.900

6.950

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Bekostiging

Overig

De lagere uitgaven bij bekostiging (€ 2,4 mln.) zijn het gevolg van de uitvoeringstoets behorend bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen en het verbod op contante betalingen voor handelaren vanaf 3.000 euro. Uit de uitvoeringstoets blijkt dat extra middelen nodig zijn om het toezicht op te zetten en uit te voeren. Het verbod op contante betalingen vloeit voort uit het plan van aanpak witwassen dat het kabinet op 30 juni 2019 aan de Tweede Kamer heeft gezonden2. Het toezicht wordt uitgeoefend door Bureau Toezicht Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) van de Belastingdienst. Deze middelen worden overgemaakt naar de Belastingdienst.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Bijdrage FEC

Dit betreft de bijdrage aan het Financieel Expertise Centrum (FEC). De inspecteur van de Belastingdienst heeft ten aanzien van De Nederlandsche Bank (DNB) vastgesteld dat over het beschikbaar stellen van personeel aan het FEC 21% btw in rekening moet worden gebracht. Daarmee vallen de personeelskosten in 2021 hoger uit (€ 0,4 mln.). Daarnaast wordt er ook vanuit de ministeries van Justitie en Veiligheid, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het FEC bijgedragen (€ 0,4 mln.).

2

Kamerstukken II 2018/19, 31477, nr. 41

Licence