Base description which applies to whole site

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbestel

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.639.135

1.755.559

7.139

‒ 45.422

1.717.276

      

Apparaatsuitgaven

31.532

32.264

299

1.448

34.011

32.1 apparaatsuitgaven Hoge Raad

     

Personele uitgaven

28.319

28.986

0

1.357

30.343

waarvan eigen personeel

27.574

27.830

0

47

27.877

waarvan externe inhuur

745

1.156

0

1.310

2.466

Materiele uitgaven

3.213

3.278

299

91

3.668

waarvan ict

1.393

1.423

350

91

1.864

waarvan sso's

65

261

0

0

261

waarvan overig materieel

1.755

1.594

‒ 51

0

1.543

      

Programma-uitgaven

1.607.603

1.723.295

6.840

‒ 46.870

1.683.265

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Raad voor Rechtsbijstand

27.595

28.098

0

857

28.955

Bureau Financieel Toezicht

7.789

8.041

74

10

8.125

Subsidies

     

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

544

554

‒ 10

0

544

Juridisch Loket

26.484

26.966

0

‒ 661

26.305

Overige Subsidies

136

139

0

‒ 2

137

Opdrachten

     

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

9.731

8.794

0

‒ 4.472

4.322

Toevoegingen rechtsbijstand

434.422

459.709

0

‒ 54.312

405.397

Mediation in Strafrecht

1.061

1.082

0

301

1.383

Overige Opdrachten

451

459

0

0

459

      

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Autoriteit Persoonsgegevens

18.525

25.019

1.255

102

26.376

College voor de Rechten van de Mens

7.561

8.151

1.000

‒ 345

8.806

College Gerechtelijk Deskundigen

1.709

1.969

0

1

1.970

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.500

5.253

‒ 126

8

5.135

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

790

808

0

1

809

Bijdrage medeoverheden

     

Raad voor de rechtspraak

1.062.430

1.146.247

4.585

11.004

1.161.836

Overige Bijdrage medeoverheden

1.028

23

0

‒ 22

1

Subsidies

     

Rechtspleging

482

490

‒ 8

0

482

Wetgeving

1.256

1.278

0

0

1.278

Overige Subsidies

0

0

0

460

460

Opdrachten

     

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

0

104

70

200

374

Overige Opdrachten

109

111

0

0

111

      

Ontvangsten

193.383

193.383

0

‒ 33.000

160.383

waarvan Griffierechten

175.857

175.857

0

‒ 29.000

146.857

waarvan Overig

17.526

17.526

0

‒ 4.000

13.526

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting

Mutaties Uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen rechtsbijstand ‒ 54,3 mln. Bij de rechtsbijstand wordt per saldo een meevaller van circa 54 miljoen euro verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit drie posten: een meevaller als gevolg van een lager aantal afgegeven toevoegingen (circa 41 miljoen euro), een meevaller bij de uitvoering van het project intensiveringen ZSM (circa 5 miljoen euro), en lagere uitgaven bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa 8 miljoen euro).

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestelRaad voor de rechtspraak € 15,6 mln.

 • Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 6 mln. overgeheveld naar Raad voor de rechtspraak voor uitvoering van de diverse projecten. Zie ook de tabel met de belangrijkste mutaties.

  • Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals:

   ‒ 4,2 mln. voor uitvoering van de coronamaatregelen;

   ‒ 1,8 mln. voor het aanzuiveren van het negatief eigen vermogen van de RvdR bij Najaarsnota. Conform het Besluit Financiering Rechtspraak (artikel 18, lid 3) dient het negatief eigen vermogen door JenV te worden aangevuld tot nul.

   ‒ 1,2 mln. startbudget voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verlaagd met 33 mln. De ontvangsten griffierechten vallen 29 mln. lager uit dan geraamd. De daling wordt veroorzaakt door een achterblijvende instroom van zaken waar griffierecht voor wordt geheven, als gevolg van Covid-19. Het restant betreft een tegenvaller bij de Autoriteit Persoonsgegevens doordat de gerealiseerde ontvangsten lager uitvallen dan verwacht.

Licence